به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه مال شهر. آموزشی.مطلبن خنده دار 
چك وچوكن مال خوما


باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزامشو

هم متوت چندتاكلمه كديمكي به همي كريگن مال اي دوره

يادهديم كه اگه يه وقته دخه جمع شوشناوي بوش نبشن خا

اولين كلمه

لِِ ي لام : لِي لام يتا از كلمه اونين كه الان كم استفاده اووت

وشايد خيلهن هم اي كلمه به كارنابرن معني اي كلمه دخه

زبون فارسي به معني داغون شدن.له شدنو دخه زبون بندري

به معني پِچ پِچ شدن وپِچك پِچَك شدن هست به مثالهابه

دقت توجه شود:

امرودردبيرستون دختن تصادف ووده موتور وماشين ...موتور لِي لام ووده

ماشين مال موساوو لِي لامن هو

چوك؟ چِتن؟ توخو لي لامي

كلمه بعدي : لِ پَ توسك : درزبون فارسي به لِ پَ توسك مثكه

دورخوچرخيدن اگن به نوعي دخه جمله بيشته معني معلوم اووت

 

امرو موتور به چك گروه بدبخت ايزه گروه از درد لِ پَ توسك شَزه

اگه اتوه لِ پَ توسك بزني فلفل شازون بخه

وابيل امزه از سر موشك ....موشك لِ پَ توسك شزه

 

اگه غيرت شماايكه بيي دخه ادامه متلب

 

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ ۲۲:۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام خدمت همشهريون ازيز ان شاءالله هميشه

سالم وتندرست وكوتمند مثل منتول بشي بله گرمان وملت

سرازيرشهرستون . ان شالله كه به سلامتي برن وبرگردن امرو

متوت چندتاكلمه جزيرتي كه كاربردي روز ب روز كمته نوودن به

همي كريگن بگيم بيريم به اولين كلمه ومثالني كه زده اووت

اولين كلمه

كُلوپَك : كلوپك كلمه كديمين كه الان زياد استفاده ناوو

مخصوصن به دهه 90 كه دگه تعجب اكنن كه چطو تلفظ اكني

كلوپك درزبان فارسي اگيگه اوو از ته . ازريشه به نوعي به مثالها

توجه شود

دوشاخ دخه پريز گير ايكرده هندم در بيارم از كُلوپَك درهند

شلينگ هاوي دخه جاگه خو گير ايكرده تا تند امكه از كلوپك درهند

اونجهن كَل شُكنده همه چيز از كلوپك درشوارده

كِنِس : كِنِس درزبان فارسي به كسي كه خسيس باشد گويند

يعني گِدا به نوعي

به مثالهادر ادامه متلب توجه شود

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۳۰ مرداد۱۳۹۳ ] [ ۱۲:۴۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزان شاءالله

كه هميشه صحت وسالم بشي هموطو كه اكثرن اطلاع تُهه

دخت افضل خواجه شهاب كه سه سالي بيشته نهه بخاطه

بيماري كه ايشسته چندروزي شوو دخه كما رفته كه متاسفانه

دوشاو جان ايباخت خداانشاءالله به خانوادشون صبرهده امرو

متوت طالع بيني بندري به شما بنستيم درضمن بگم اي طالع

بيني به ماه تولد هيچ كس توهين وتمسخر نووده وفقط جنبه

شوخي وخندوندن شمان شكلكن هم اجنبي انتخاب ووده

بيي واگرما دخه

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۴ مرداد۱۳۹۳ ] [ ۱۰:۲۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخستنه نبشي وكبولي طاعات وعبادات

شما همشهريون ازيزان شاءالله اي چندروزه مونده ماه مبارك

بتونيم استفاده كامل ببريم هموطو كه نديدي ماه رمضون هم

تموم نوودن وسه شاو بيشته مونين ان شاءالله طاعات خوما به

درگاه حق قبول بشه پيشاپيش عيدسعيدفطربه همه شما

همشهريون تبريك وتهنيت اگيم وسعي بكنيم بعدازماه مبارك

هم طاعات خو به خوبي انجم هديم خوب بريم به هفته آخر

برنامه بفرماييدفطور كه هموطوكه قبلن هم مُگو دخه چهارهفته

برگزار وو وآخرين قسمت هم خانه عبدل تي تي شون

كه زيادپچري نكنم واگرمابيي خالو خانه ابدل شون

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۳ مرداد۱۳۹۳ ] [ ۲:۵۹ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شما

همشهريون ازيز فرارسيدن شهادت حضرت علي (ع) را به شما

وتموم هموطنون گرامي تسليت اگيم دهه مغفرت هم گذشت و

وارد دهه آخر رمضون يعنه دهه نجات از عذاب آخرت(عتق من النار)

رسيديم ان شاءالله اي دهه آخر هم بتونيم ازفرصتوني كه باقي

مونده استفاده بكنيم نمازون قيام اليل فراموش نبشه سعي

بكنيم ان شاءالله از همو شواول تاآخري بخونيم....

خوب بريم به هفته سوم بفرماييد فطوراي هفته خانه

فاطمه علي شونيم واگرما بيي خانه فاطمه علي شون

دخه ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۶ تیر۱۳۹۳ ] [ ۲۰:۵۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شما

همشهريون ازيزان شاءالله طاعات همه شما به درگاه حق

قبول بشه دهه رحمت گذشت و وارد دهه مغفرت ووديم وچهم

به هم بزنيم رمضون هم تموم اوو....خا هفته قبل بفرماييد فطور

خانه خجي شون هسته وخجي 22 امتياز ايگه امرو متوه خانه

حمه دلا بريم بگينيم حمه دلا چه اكن

 

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۰ تیر۱۳۹۳ ] [ ۵:۱ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بفرماييدفطورباحضور

 

 

فاطمه علي--- حمه دلا --------- خجي ----------- ابدل تي تي

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شماهمشهريون ازيزان شاءالله كه ماه پربركتي به همه خوما بشه وبتونيم عبادات خو به نحو احسن انجم هديم امسال متوه به شما عزيزون بفرماييدفطوربنستيم.چندسال قبل براي اولين باربفرماييدشام دخه وبلاگ هلرآنلاين شونهاده كه خيله قشنگ وجالبه امسال از هموشون دعوت مكرده بين درگهان فقط بجا نازيلا خجي هنده نازيلا ايگو بخاطه كه رمضونن شومه به مه ناوهله شركت بكنم وبجا بروهيم كه مقيم دبي هسته ابدل تي تي هنده اي برنامه دخه چهار هفته تنظيم ووده وباحضور مهمونون ازيز حمه دلا – خجي – فاطمه علي – ابدل تي تي كه هرهفته عولش خدا پنج شنبهن برگزار اووت درضمن اي مطلب فقط جنبه شوخي وخندوندن شمان وخداي نكرده به هيچ كس وهيچ اسمي توهين نووده...بيي واگرمااي هفته خانه خجي شون بگينيم خجي چه اكن

خجی

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۳ تیر۱۳۹۳ ] [ ۰:۴۷ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
يالا چكدك گرم ووده هنيزا گرما نهنده ايطهو گرمن  خدابه خير بكن

گرما چه ايشوه بشه تَگرو ما آتش ايگه .ماهم عنيد پاتُلُن برزنتي

نه پاخوموكرده كه آلا نه پا ما تُسوك ايكرده...آخ مُردم اَ.گرم. برقُن خو

خانه خراب يَكسره بَند نكردن نيم سَعت هَ چهارسَعت بندن زنگ ازنيم

اداره برق ميگن بِبخشي كه بند كرديم ميتواسيم تُرانس عوض كنيم

يه سه چهار سعتي برق نيست...اي كارن آلا هوا لُوارنُهندن كه اتوه

آتش بگري كيف وا كُهورنن خوب اي هوا واشون اسازه وكوسك ادن

بله خوما تعبانيم... خا آلا ما چندتا راه كار به شُما مي نهاديم بلكه

يچكو فرق بكن ودِل شما خُنُك بِكُن بيي واگرما دخه خانه كه درسِرا

گرمِن

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۴ خرداد۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۳۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزانشالله كه

هميشه سالم وكوتمند وسفت مثل منتول بشي امشوهم هنديم

به همي كريگن تازه به دوران رسيده چندتاكلمه يادهديم وهدف ما

از اي كلمهن ياداوري وول نوودن زبان جزيرتين الان كريگن كلاس

زبان نرفتن وخيله خوب هم پيشرفت نكردن كه واقعن افتخاراكنيم

ايشون آينده شهرن بله زبان مادري وشهركي بايد جاخو به زبن

فارسي نده زيادگپ نزنم وبرم به اولين كلمه

چَپُكا : چَپُكادرزبان فارسي به برعكس ميگن به مثال ها دقت شود

اي چوك بيچه چَپُكا راه نرفتي بگه گا به تو ايزده

همي دختُن هُ هيچ درده بلد نَهَن دوربين امداده دستي اكس مه چَپُكا

ايگته دنگ چهمي

اونگير موتور روشن امكه تا دنده اُمزه چَپُكا ره تعجب امكه

كلمه دوم : كَچِرَه : درزبان فارسي به چيزه كُهنه وفرسوده گويند

بريم سر مثالها درجمله:

ايهو كَچره موتور مال كِن پِچ پِچن خو

عَلي كو لباسُن كَچِره مَچِره خو دربريز امتوه به كاليون هدم

ماشين مال موساوو كَچِره به دردناخره هميشه پُك پُك اكُن

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱ خرداد۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۲۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز ان شاء الله

درپناه خدا صَحت وسالم بشي هموطوكه اكثرن اطلاع شُهه در

آستانه ماه رجب وشعبان وهميطو رمضونيم ان شاءالله ازهمي

الان به رمضون به خو آماده بكنيم خوب فصل امتحانن ودانش آموزان

سرگرم امتحانات وبعداز امتحانن هم خانوادهن به اون دسته از

كريگن كه تاحالا مُلا نوودن حتمن به مكتب خانه ببرن تا قرآن يادبگرن

خوب يتامصاحبه درمورد زندگي قديم مردم واحبا مُكرده كه نظرشما

به اي مصاحبه جلب اكنيم

سلام وعليكم : احوال حبا

الحمدالله اي مُم . توكي موسي؟

هو حبا احوال تو خَشِن؟

الحمدلله اي مُم الحمدلله

حبا امتوه يچكو درباره مردم شهر وزندگي كردن شون وامه بگي

كه پيشترن چطو ووده والان چطورن

حبا سري تكُن ايدا وباحالت افسوس ايگو:

اي مُم يادي بخير پيشترن چكدك خَشه شهر خلوت نه موتوره نه

ماشين نه غريبه آدم وا....

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۳ ] [ ۹:۵۲ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزانشالله كه

 

درپناه حق هميشه سالم وكوتمند بشي هموطوكه خبرتهه فصل

امتحانونن وكريگن وپيركن بايد دست از گازي وكامپوتر وماهواره

بسن وسرگرم خوندن بشن كه انشالله باموفقيت از امتحانن دربين

خا امشوهم بازم چندتاكلمه جزيرتي كه زياد ايوخت ناگن به شما

مُتوه بگيم به مثالن توجه بكني

خوزاك : خوزاك دخه زبان فارسي به جُلبك ميگن به نوعي حالا مثالن:

كُمكُمه مال ماشين مه خوزاك ايزده چطو پاك بكنم

گلو ؟ چه ؟ ايجوهن بيچه خوزاك ايزده ؟ نافهمم

اه . خوزاكن مال دريا چكت جونن

كِريشك : كريشك نوعي صدا درآمدن از قسمتهايي ازبدن مانند دست

وكمر به مثال توجه شود

آخي كريشك از كمر خو دراوموا راحت وودم

باربه ماشين زياد اومزه كريشك ازي در هُند مثكه فنري اشكه

حمه ؟ چه ؟ يچكو كريشك از دست مه دربيار نه

كِلَم تراش: درزبان فارسي به مدادتراش يا تراش گويند به

مثالهاتوجه شود

آغا اجازه؟ بله جانم چيه؟ اجازه هست كِلم تراش ازدوستم بگيرم

امرو بپ مه به مه يكتا كِلم تراش ايخريده چهار تا جا كلمي ايشسته

همي كلم تراش خو يچكو هُده ! بيا

تُفكَه: درزبان فارسي به آب دهان ميگن

بيچه پيرزنن به كسه كه چهم نخره تُفكه ازنن؟ نافهمم بچك مه دخه

اونگير شُوريخت

آغا اين داره تُفكه به جون آدم ميزنه

تُفكه بر هر دردي درمان است (اثري از حبا گپو)

چِپَر: چپر درزبان فارسي به دربه دركردن يابه نوعي فراردادن است

به مثالها بادقت توجه شود

دوتا سرهدي كيافه شَگه واماشين هُندم ويراژ امداد چپر وودن ورفتن

اونرو عبدلو به سغُن بدبخت دخه دريا چِپر ايكرده گناه شوهسته

بدبخت ايطرف پيداتو نبشه كه چِپَرت اكنم هُ

 

[ سه شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۳ ] [ ۱:۷ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز انشالله

 

كه تعطيلات خوش گذشته بشه دخه پست قبلي چندتا مثال به

شما مزه نافهميم ياد تُگه يانه دنبالي هم اگيم دگه واخوتون كامه

بريم به اولين كلمه ومثال دخه جمله

 

1 -  چِفتَك : چِفتَك درزبان فارسي به قفل كردن شي اي ميگن

به نوعي خوب حالا به مثالها توجه شود

چوك! مه در نرفتم هُ . همي چِفتَك بزن ! اياد نكني كه گُل نه

چِم تو اكردم

شگو خانه گُلو كو مال حباشون دزد ايزده ؟ هَ ؟ يعنه كه! چطو ووده ؟

مثكه اياد ايكرده چِفتَك مال در هال بزن

آقا ببخشي ميتواسي پياده بشي بي زحمت چِفتَكِش بزن

 

2 - مِي تا : مِي تا درزبان فارسي به وسط ميگن ياهمو ميان حالا

مثال درجمله

اي موساوو به سري ايزده پيشين غَل غلاط روز مِي تا سرا نيشته

ابدل همي بِبسي از مِي تا يغون در بيا نه

اَخي چوك تلو خجالت ناكشه دخه مِي تا زنن نيشه آخييييييييييي

 

دنباله لغات جزيرتي دخه ادامه متلب سيده وا دنگ چهمن شما

 

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۳ ] [ ۲۱:۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزهموطوكه

 

خبرتهه نوروزن وشلوغي شهروترافيك وعلافي ووووو....ولش بكن

يتا متلب بعددخه همي مورد انستم خا امشومتوت بازم چندتاكلمه

جزيرتي ياهموشهركي مال دهرقديم واشما بگيم (قابل توجه كريگن

حالايي) كه دخه شهرخوما خيله كاربرد اينين بله بخاطه كه اي كلمه

اون حفظ بشه وازيادنره دوباره بازگواكنيم اگه هم تكراري هسته

به مه پيرمرد ببخشي بريم دنبال لغات وامثال

اولين كلمه: پُكي يا پُكيدن - پُكي درلغت فارسي به معني پاره

شدن اوو حالا به مثال دخه جمله توجه بكني

دَنگ چِهم تو گُلوكو بندلباسي پُكي همه لباسُن ريخت وگَنده وو

ما ! چه ؟ بندجوتي مه پُكي چه بكنم

دخه سيل جلو دختكا جوكومَخه بند پُكي كَتُم به زمين آبرو مه رَه

2 - تي لا لاو : تي لا لاو دخه فارسي به معني گيج شدن وبه هم

خوردن حال شخص به نوعي است مثال درجمله

دخه شهرستون سوار چرخ وفلك وودم بعد كه زير وودم سَرمه

تي لا لاو شَخه

اونرو به شوخي ناس نه بُچ خو امنها تاهُندم بلند بَشُم سَر مه

تي لا لاو ايخه كَتُم به زمين

يالا خيله وحشتناكه نه سرتو تي لا لاو ايخه ؟

 

بكيه اگه غيرت شما ايكه دخه ادامه لغات

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۳ فروردین۱۳۹۳ ] [ ۲:۳۵ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز هموطو كه

اطلاع تهه چندروزن دخه كل ايران بحث سبدكالان وملت بخاطه از

دنبال مال مفتي نكن از يك شاو قبلي دخه نووت وستادن و وا اي

هواي سرد هموجا نخافتن تاازدنبال پنير ودوشانه تخم مرگ ودو

تامرغ ودوتاروغن ويك كيلو شكر نكن اي كارن آلا دخه بعضي

شهرون دعوا بخاطه صف وشُزده پچ پچ به هم شُكرده كه كار

از شكايت ووده دخه شهر خوما دگه يتا چوكن تعريف شكه كه

مه رد وودم امديده شُلوغن واخوامگته حتمن دعوان آلا كه جلوته

رفتم كه بله روغن وتخم مرگ ندادن بخاطه كه از دنبال نكنم

خودم دگه رفتم خا حيفن نه ....خلاصه كه امرو دگه يه نفه تعريف

شكه كه از صبح كله سحر پيش كه روشن بشه ماشين بخو

دربست 10000 تمن امگه ورفتم قشم الان كه بنگ شُمن پشتا

هندم نه خوراك صبح .نه خوراك پيشين نماز خو دگه نمكرده

واهمي بدبختي سبدكالاخوامگه  و10 دنگ تُخم مرگن مه دگه

اشكه اي كارن آلا ....به طوري اي طرفو غيضي هسته كه امگو

آلا ازغيض به مه دگه ازن...واونشون كه بشون تعلق نيگته ناوو

نگاشون بكني سر ورو خو نهم شُورخته مثكه تقصير مان

نمونه عكسنeaa8y21w778gikhf29v0 لطفا با سبد کالا حرمت مردم را از بین نبرید

IMG_1726

IMG_3538


حالا بيي دخه ادامه مطلب وب خاطره اي  كه يتا از دوستان

ايفرستاده  بخوني وپل بزني ازخنده


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ] [ ۱۸:۴۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ امشو متوت چندنمونه تست به شما

بنستيم خوتون بخو بسنجي درضمن اي تست يه نوع طنزن وخداي نكرده به هيچ

شخصيتي توهين نووده

1 - دخه كوچه نرفتي حس اكني كه درمورد تو گپ نزدن

عكس العمل شما ؟

الف : ايشن چه نگتن ؟ نكه درموردمه گپ نزدن

ب : چكاربشون امهه هرچه اگن بگن

ج : مه خومثل بعضيون فضول نهمم كه نخه كُل وجُن مردم بكم

د : نه هيچ وقت تا مطمئن نبشم گناه كسه ناسم


2 - دخه يه جمعي ازتو تعريف اكنن عكس العمل شما؟

الف : خانه مه خودم دگه افهمم كه آدم خوبيم

ب : ايشون همتو به مه بادنكردن كه خَر بَشُم

ج : كسه كه خوبن نياز به تعريف هم اينين

د : وظيفه شونن ازمه تعريف بكنن مه به اي خوشتيپي

دل شون هم بخواد


بكيه اگه غيرت شما ايكه دخه عدامه متلب سيده وا

دنگ چهم شماادامه مطلب
[ یکشنبه ۶ بهمن۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۱۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همشهریون ازیز هموطو که

از سر مطلب مشخصن وا ای که شهر گپ ووده بله هنیزا جاهونی

دخه شهر هسته که رد وودن دخه اونجا دخه خلوتی وشاوو سنگینن

یعنه یه نوع ترس نه جُن آدم اره قدیمون دخه همچین مکانونن که به

شما اسم  ابریم شاهد صداهن عجیب و دیدن چیزن غیر طبیعی مثل

( جِن وپری وحیوانن عجیب ویا چوک کوچک برهنه ) ویا خیله چیزون

دگه شُدیده ولی الان دگه واشلوغ وودن واز بین رفتن آثار ومکانن

قدیم سروکله ای چیزون هم کم ووده ولی باز هم رد وودن از اون

مکان در وقت شب وتاریکی  همرا واترس هه خا بریم به مکانن به

قول خوما جاهنی که جند ایشه

کوچه باریکو پشت خانه کور اهمه (مسیری که به مجد گپ اره)

ای کوچه باریکو به ظاهر اصلن ترس هم اینین قبلن بین ای کوچه

ومسجد جامع یتا کوچه دگه واخانهن قدیمی ووده که بعد ازخرابی

مسجد قدیم جامع تموم خانهن قدیمی که جلو مسجد هسترن خراب

شُکه ومجد گپته شُکه خانه بیبی یکنفری که روبروخانه کور اهمه

هسته وخانه مال غریبو شون  میچکو وهمطو زیارتونی که اطراف

مجد وهمی کوچه هسته بیشته به آدم شَترسون به قول آدم گپن

دخه همی کوچه که شما اکسی ندیدی چندین بار شاهد رفت وآمد

ارواح وهمچنین صداهن عجیب وغریبی وودن الان هم اگه  نصف شاوو

  دخه همی کوچه رد بشی یاچند دیکه وستی یه احساس عجیبی

به تو دست اده که باعث فرارتو اووت امتحانی مجانین ولی به شرطی

که تک نفری بشی

 

بکیه کوچهن وجاهن ترسناک دخه ادامه ترس


ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳ مهر۱۳۹۲ ] [ ۱:۱۸ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ طبق آخرين خبروني كه از شخصيتن زير به

ما شوارده به اطلاع شما ارسونيم

1 - هاچ زنبور عسل : حاج زنبورعسل بعداز اولين باري كه به حج

رفته 2 باردگه حاجي وو حدود 2 ماه پيش حاج به درجه ملكه اي

رسي  وهنيرا هم به مُم خو پيدا نيكرده

((اي خبر توسط حمه كَك كه رفته بالا كوه كلات عسل بكن به

دست مارسيده))

2 - چوپان دروغگو : اگه يادتون بشه چوپان دروغگوازهموكوچكي

كه به كهرهون به رَم زي لَك شَبو به دروغ مُشك معروفه آخرين خبري

كه ما ازي موهسته اين كه الان دخه زندون هلرن و اعدامي درهونده

وچندوقت دگه ابرن بي زندون شهرك (( اي خبر توسط چلينگرون

مال بالا كوه كه واترياك بشون شُگُناشته به مارسي))

3 - حنادختري درمزرعه: دخه شيخ آباد زمين ايخريده ومشغول

كاشتن شمسولن هنيزا مجردن وسَغ خو هم ايشه ...سَغي

چهار تا كُچك سَغ گُل گُلي ايوارده كاروباري هم ايگته و وضعي

خوبن((قابل توجه مجردن)) اي خبر توسط مرشاد كه دخه نگارين

مهر نكارن به دست مارسيدن

4 - ملوان زبل : ملوان زبل تازگيون نه خط درگهان - پشت شهر رو

كايك باري نكارن اسفناج دگه به ملوان كارساز نين چندمدتي اووت

كه ارت زي لَك شمسول و ميلكي شريك اكن و ازن بالا

5 - زبل خان : زبل از بس كه دخه كوهن موذن دنبال روباه وخرگوش

دوايكنده خسته ووده بخاطه همي يتادوشاخ سيمي به خو راست

ايكرده ودنبال كلپوكن مال محله كته درحال حاظر زبل پهلو سيد

يخچالي نه كارن

6 - گروه ومُشك : دگه واهم دعوا ناكنن ورفيك وودن TOM (گروه)

به تام كروز ايكرده وكارگردن فيلمن اكشن ووده ...JORY (مُشك)

هم به جهي چاولا بازيگر هندي ايكرده ودخه خانه حباشون زندگي

نكردن

7 - پلنگ صورتي : تغيررنگ ايداده ورنگ خو پَل پَلنگي ايكرده ودخه

مستند حيات وحش بازيگري نكردن وازدست دماغ تلو راحت ووده

8 - بيب بيب : دگه از سرعت خو كته چندماه پيش بخاطه سرعت

زياد وا هايس مال موساوو تصادف اكن وچون سرعتي زياد ووده از

ناحيه كِلم پا ضربه اگين والان رو بليچر دخه خانه سالمندانن

9 - پسرشجاع : پسرشجاع دگه شجاع نين ازوخته عاشق خانم

كوچلو ووده مثل حباهون ووده والان دخه كُل مُرگن مال خانه

نه نه جنگي سكونت نكردن

10 - خانواده دكتر ارنكس : خانوادشون از هم پاشي وهر تايي به

يه جايي رفتن لوسيمن به هلريون ايكرده وگا ايشه ودخه هلر

مشغول راست كردن دوغ ولَچ وماستن ((آدرس روبرو خانه محه گايي))

[ شنبه ۶ مهر۱۳۹۲ ] [ ۱۶:۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نيشي خدمت همشهريون ازيز هموطه كه اطلاع تهه امرو

دوشنبه 92/7/1 برابر با شروع وودن مدرسهن وهمه باشوق خاصي به مدرسه رفتن

البته خالي از علافي نهه بعضيون واموتور بعضيون وا سرويس وكسه هم واپا خلاصه

كه ما كه سرويسيم تعبان وديم به قول عبدل عاشقي نه بند خر كتيم هههههههه ههههه

مشكل اصلي همه سرويسن متاسفانه پنج شنبهنن ازوقته كه پنج شنهن تعطيل ووده

سعتن همه مدارس باهم زنگ نخردن و دگه خرتوخر ووده راهن خراب كوچهن شلوغ

غريبه زياد ماشين كم حالا خوتون قضاوت بكني اگه شما خوتون جاي ماهستري

موقع تعطيلي مدارس كمو مدرسه تره واقعن كه متاسفم به.......

[ دوشنبه ۱ مهر۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۲۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

26 - وخته روصندلي انيني پاخو تَكُن مدي كه دعوا ابوت

27 - چهارشنبه آخر ماه صفر براي رفع بيماري وچهم زخم به دريا ارن

28 - اگه پا دونفه به هم بخره بايد دست به هم هُدن وگرنه دعوا ابوو

29 - كسه كه نظر ايخرده بايد تُفكه به روي بِرِزِن تا دگه نظر نِخَره

30 - كسي كه عقد ايكرده نبايد سرعيش كسه بره وگرنه چوك به

خو ناتاره

31 - دهان بعضي چيزون مثل فلاسك. كَروَه . غُوري . نَعلينج وغيره

نبايد روبه طرف كسه بشه وگرنه دعوا اخره يا بي دعوا اكنن

32 - كِليل نبايد تَكون هدي وگرنه دعوا اووت

33 - دوتا نعلينج اگه پُشت سر هم بشه به مسافرت ارن

34 - اگه چِهم راست كسه بِزَن به مسافرت ارت

35 - به چوك واجارو نزني كه دزد ابو

36 - اگه چوك كوچك جارو بِكُن مهمون اته

37 - دُخت نبايد كُلاه نه سرخوبِكُن بخاطه كه جنس گرون اوو

38 - اگه كسه نرفتن از پشت سر بي زاغ مدي كه دخه كار خو خوبي ناگين

39 - اگه لباس چوك كوچك تازه به دنيا هنده بشه ببرن چوك يامريض اوو يا اَمِرِت

40 - وخته بلبل سرخانه چَه چَه بزن يعنه خيور خوبي اشناوي


بازم بگم اي اعتقادون قبلن ووده بله دگه حبا مه ايگو ايوخت كسه اهميت ناده بله

بعضيون به دِل شون اته

[ یکشنبه ۲۷ مرداد۱۳۹۲ ] [ ۲۰:۳۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه روزهن خوما قبول حق بشه امشو

هم هيجده تايي ازماه رمضونن وچهم به هم بزني رمضن هم ره هموطوكه از سرمتلب

مشخصن چه بكنيم تا وخته كه روزه ايم كمته گشنه بشيم واگر مابيي دخه ادامه گپن مه

yaspic.ir karikatore mah ramezan 1 کاریکاتورهای مخصوص ماه رمضان 92


فك بكني امشاو اول ماه رمضونن وتتوت روزهن خو بگري ما به

شما چندتا توصيه اكنيم دگه واخوتن خالو....  


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۶ مرداد۱۳۹۲ ] [ ۱:۱۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز وقبولي طاعات ايشالله كه نمازو

روزهن خوما به درگاه حق قبول بشه هموطوكه نديدي نيمي از ماه مبارك گذشت وامشو

17 همين شاوو ازماه مباركن چهم به هم بزني رمضون هم ره په ان شاءلله سعي بكنيم

كم رسوني دخه طاعات نكنيم درخدمت شماييم وامسابكه شاو واشاو اي هفته  واگرما بيي

دخه ادامه متلب... ادامه متلب هم سيده وا كُهن دماغ شما
ادامه مطلب
[ جمعه ۴ مرداد۱۳۹۲ ] [ ۰:۴۱ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزايشالله كه طاعات شما به درگاه

حق قبول بشه امشو درخدمت شمايين وامسابكه شاو واشاو كه هرهفته پخش اووت

ودوستان به مدير وبلاگ زنگ ازنن وجواب سعالن ادن وجايزه اگرن جايزن هم ويژه

ماه رمضونن درضمن اسم روستاهن واشخاصي كه گفته اووت فقط محض شوخين 

بيي واگرمادخه عدامه مسابكهادامه مطلب
[ جمعه ۲۸ تیر۱۳۹۲ ] [ ۰:۵ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز پيشاپيش ماه مبارك رمضون

به شما ازيزون تبريك اگيم ايشالله ماه پربركت به همه خوما بشه هموطوكه ازسرمطلب

مشخصن دنباله اعتقادات دخه جزيره  يه چندتايي بگم  بدوخالو

 

11 - دونفه واگرهم عقدنابندن واعتقادشُهه ايشون بسته اي اون

وچوك بخو ناتارن

12 - عقيده شُهه كه وخته گيشته راست نكردن اگه كسه همو

موقع بِيِت وسلام بكن گشته شون خراب اوو

13 - اگه بلبل روسرخانه شون صدا دربياره ميهمون به خانه شون اِته

14 - اگه دوتا مرغ سربه سر هم بزنن اگن مهمون اته

15 - اگه كبوتري ازدر به دخه حيات خانه بِيت  وبخو تكون هُده وخاك

ازجوني برزه اِگَن كبوتر بار ايرخته ومسافر اته

16 - اگه مرغ صدا خروس دربياره سري ابُرِن واِگَن اي مرغ نَحسِن

17 - اِگن مرد نبايد از ميان دو زن رد بَشه وگرنه كاري گره اخَره

18 - شاوو زي درخت بي خار نارن واِگَن جِن ايشه

19 - احترام مُغ زياد انستن واِگن تاوخته ريشه اي زندن ذكرخدا

اَكُن وبه صَهَب خو كه ايكاشته بي اي دعاي خير اَكُن

20 - اگه ظرف هاو به زمين برزِن وهاوو صدا بِكُن اِگَن: هاوو سلام

ايكرده ومهمون اته

21 - اگه كَپ دست راست آدم گُش هُده اِگَن پول به دست آدم اِرَسه

22 - برعكس اگه كپ دست چَپ آدم گُش هُده پول از دست آدم در اِره

23 - اگه رو شنبه يا چهارشنبه آدم فوت بِكُن يه تِكَه پيش تازه مال مُغ

دخه قبر اِكردن واِگن اي جفت اونن ودگه به كسه مال شون نبره

24 - اگه كسه شاوو از زي درخت بي خار رد بشه شيطون نه

جوني ارت

25 - كيچي را الكي واز وبسته نكني كه دعوا اووت

 

البته بگم كه اي اعتقادات قبلنُن ووده والان خيله كَمِن

 

[ دوشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۲ ] [ ۲۱:۱۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
پيشترن كه خيله بازار مازاره نهه وزنن هم هاو از چالاون وبركهن

شوا وشوهُن شون هم يكسره واگر لنچ بادي به دبي وهند و

كشورن خارجي شره آدكلن وعطر وايچيزن نهه كه مردن به زنُون

خو بيارن ومثل آلان جُن خو فُغُن بكنن فقط هموشون كه يچكو

وضع شون بهته هسته گير وخته شوهون شون بشون اسپري


واگرما بيي دخه ادامه ماجرا دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۴ تیر۱۳۹۲ ] [ ۱۰:۴۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه هميشه سالم وكوتمند بشي هموطو

كه اطلاع تهه دخه آستانه ماه رجب قرارمهه كه ماه رجب يتا ازماهن حرامن وروزه

گتن دخه اي ماه خيله ثواب ايشه وهمطو دگه مدرسهن خلاص نوودن وگرماهم

ازراه نرسيدن ومختبن هم يواش يواش شرو نوودن وحتمن خانوادهني كه كريگن شون

ملا نودن ايشالله بشون به مختب بفرستن تا ملا بشن خا ماهم امشوبه شما چندتا سعال

به صورت تست منهاده تامشخص بشه به كول سرحديون آي كيو شماچكدكن اي شما

واي تست سيحري گنوغي

1 - توبازار وتوشلوغي هستيد كه يهو كَش تنبان شما ميدرد

عكس العمل شما چيست؟

الف: شلوال راگرفته وباسرعت ازاون مكان دورميشويد

ب: فورن خودتان رابه مغازه برادر ميرسانيد

ج : براي ضايع نشدن دودست رادرجيب كرده وازافتادن شلوال خودداري ميكنيد

د : حالا كه بريد بزاربيفته يكم خنده كنن


2 - اگرچهارچيلينگرباهم تويه جمعي بيان واز اونطرف هم 6 چيلينگر هجوم بيارن

وسه تاشون چلينگري دربيارنوشما غيضي بشين وتوراو آنها كنيد چندچيلينگرديگه

باقي خواهدماند؟

الف : هيچ تا نمي مونن

ب: همه مي مونن

ج : هفت تا چلينگر ميمونه

د : واخودت هشت تا

3 - ي زاردگ ن ي س ي پ ك دك چ وت ه ك ت ك ب و ت زاغ ي ب

جمله بالارا ازچپ به راست بخوني وبچك خودت خنده كنيد


بكيه اگه حوصله توهسته دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ شنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۲ ] [ ۲:۳۷ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه درپناه خداهميشه سالم وكوتمند

 

ومثل منتول سفت بشي امشوهم درخدمت شماييم واچندتاكلمه جزيرتي كه بازم

يواش يواش ازسرزبونن نكتن وتا به كسه اگي بچك تو خنده اكنن واگن كلاس تو

زيرن اي شما واي كلمه هُن

اولين كلمه: گِميز : گميز دخه فارسي به ادرار اگن چه مال آدم چه مال حيون

بشه حالا مثال دخه جمله

بسه به چوك خو نه گِميز نه جُن مه ايكه

موساوو چه ادنوشته مُرديم ازخنده اي گميز نه جُن خُو مُكِه

اهمه؟ چه؟ اي گُروَهُن بيچه گميز از تاير ماشين ازنن؟ خانه نافهمم

 

كلمه دوم: نِيمجي: نِيمجي درزبان فارسي به بيسكويت يا كيك گفته ميشود

مثال درجمله

سلام وعليكم عليك السلام! نيمجي تو هستي؟ هو فقط نيمجي

هولورين

 

امرو بستي نَمچِطوري اُمخَه نَخِه دِلِي نيمجي هسته به چه خَشي

 

3 - عَلِگ: دخه كلمه فارسي به چيزي كه آويزان باشه گويند به نوعي آويزان

مثال درجمله

چوك بيچه به ك.ن موتور عَلِگي يالا بِكَش تابِري

رفتيم پارك سوزا تمبولك به قفس عَلِگ هسته

دست چوك بُگُنا كه عَلِگن نه اكت جهنم اووت اَمِرِت

 

4 - غِش غِش : درجمله فارسي اگيكه به كسي كه حوصلش سربره ويا كسي

زياد پرحرفي كنه به نوعي چُلُس حالا مثال درجمله

بيغ ازي زَنِكا كَه كه چِكدك گَپ ازن غِش غِش بِ ما ايوا

چوك بَس بكُن نه غِش غِش به تو بياره بگه وا وودِنت

همي موساوو چكدك گپ ازن غِش غِش به ما ايوا

آخري هم : پي سينگ: درجمله فارسي به كسي كه زيادپرحرفي كنه به نوعي پَتِرات

چُپ بزن پيرزن پي سينگ دراز نَ

اي چوك پي سينگ درازي مكن كه اموشُم به تو هُو

يالا غِش غِش به تو بياره كه چكدك پي سينگ اِتَه

 

دوستان اگه كلمهن تكراري يا بي مزه هسته به بزرگي خوتون ببخشي

 

[ سه شنبه ۲۴ اردیبهشت۱۳۹۲ ] [ ۰:۴۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
اي چِن آلا  تَش نخه همي برنامه كه و وودني كه به همه ازكاروزندگي ايكرديده

يتا ازمريضن امروزي كه دخه جامعه اسلامي هندن همي واستاپ و وي چتن

 كه به همه معتادخوايكرده ازچوك كوچك شيرخواربگه تا پيرمردوپيرزن 70 ساله

  هرجايي اگيني سرشون نگوشي شونن وهي چت نكردن دل شون هم خش

  كه روگوشيشون برنامه واستاپ

 

 

 

 

 

بيي واگرما دخه ادامه دعوا

 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۲ ] [ ۲۲:۲۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
اي....چوكن ول بكني اي عسل مال مِن ... يالا بكشي

بري هرومزادهُن

هرروكه سركوه اندي شون مهن كه عسل بكنيم سروصدامملي

هسته بما لعبزايكرده تا مَهُن وزاغ و وولك شدا وبه مانشوهلي

اي عسلو بكنيم واحامداندي امگو ايطو فايده اين كا خوما عسل

پيدامُكرده اي ادعانكردن كه مال مِن په به مَشون گِرنگي اكنيم

واريم وهررومَهُن وسنگ از ي مَزه وتا واتم وودرن فرارمكه يه

وخته هم يك تا دوتا به خوما دگه شَخه خلاصه كه آلا دگه...


بيي دخه ادامه متلب كه چه كاري سر مملي درمواادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۲ ] [ ۰:۳۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
وامحسن امگو ایجاخیله تال ریخته  توبره ای گوشه مه ارم اون

گوشه  ایگوخوبن امگو اگه ادی که جایی مَش شَزه بفهم که عسل

هه ایگو کاره ادنبشه پیدااکنیم خلاصه


اگه غیرت شما اکن بخونی بیی دخه ادامه داستان


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۸ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۳۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دوستان شرمنده که دیرآپ نوودن اینترنتن

 ما پچک پچکن وبلاگفاوازناکن که متلب بنویسیم ایرانن دگه چه اکنی امروامتوه

یکتاماجرای واقعی نیمه جندی به شماتعریف بکنم ای اتفاق چندسال پیش به مه و

محسن صالح زکریا پیش هند که واپا ازشهرراه مُزده به کوه موزی که عسل بکنیم

کوه موزی خو افهمی کیان بعدازلک خواجه شهاب ونرسیده به شرکت سیمان واز

مسیرجاده کو وه ای هم بعد ازکولغو هموکوه درازو که ازدورپیدان ودوتا نه سرهمن

خا بگذریم صبح زود هسته که ..

واگرمابیی دخه ادامه ماجرای جندی دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۵ دی۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۱۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه خداهمیشه سالم بشی

هموطوکه اطلاع تهسته چندوقت پیش یکتا دانشمند آمریکایی سهار کافرایگوته که دنیا

ایشوه تموم بشه وسه روز شاوو اووت وروزدرناته وایمل ونادنم دخه رسانهن ورادیو

واینترنت وخداافهمه همه جا پخش ایکرده. مردمن ساده هم خو باورشکرده و....


واگرمابیی دخه ادامه متلب که چه به سَری درموا


ادامه مطلب
[ شنبه ۹ دی۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باسلام خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سلامت وکوتمندبشی اگه یه وختنی متوجه وودی

وخته دخه خانه تنهای صداهن عجیب وغریبی شناویده اووت خا ای صداهن چن؟یعنه

کسه به آدم واترس ادت یا ..جِن..نه خانن

واگرما بیی دخه ادامه متلب تا یچکو دلترک به شمابکنیم


نتيجه گازى امروسه شنبه ٩١/١٠/٥ استقلال درگهان وابستانو٤ به ٢ به نفع استقلال

گلن زده ووده توسط حسام - ياسر - مصطفى وعبدالله زده ووده 

افرين به فوتباليستن ازيزوزحمت كش استقلال درگهان كه باعث افتخاردرگهانن


ادامه مطلب
[ شنبه ۲ دی۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ چندماهی اووت که دخه رسانهن وخیورن

نگتن که ایشوه به یه نوعی که همی دانشمندن نگتن دنیا خلاص بشه یعنه یه دنیای...واگرمابیی دخه ادامه متلب که چه کارونی نکردن


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۹ آذر۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشى خدمت همشهريون ازيزايشالله كه دخه اى هواى

بارونى سالم وكوتمندبشى به اطلاع ورزشكارون ازيربرسونيم كه گازى امروز

يكشنبه ٩١/٩/٢٦ استقلال درگهان واميناب ١-١ ووده كه گل زده ووده توسط

بازيكن محمدنيكخواه كه بشون تبريك اگيم


پيش بينى وضع هوا هم هواى درگهان تموم عبرى همراه با بادسرد وبارون

پيس پيسى ودربعضى كوچهن همراه وا شروگل توصيهن ايمنى واموتورن خوسرعت

مرى كه هوانه خل شما اكشدوسرمااخرى ويزيت هم گرونن-ازكوچهنى كه چربن جدا

خودارى بكنى كه چرب خردن روشاخيشن-روسميتن خوحتمن پلاستيك بكشى كه

سميت گرون ووده ٥٧٠٠ تمن-اگه تاصبح عولش خدا بارون هند مدرسهن تعطيلن

مادگه راحت اويم

[ یکشنبه ۲۶ آذر۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۳۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نیشی خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی چندوخت پیش

وایتا ازهمی کریگن چندتاکلمه جزیزتی امزه فکرایکه بی فوش ندادم یاکه هندی گپ

نزدم امگو نه بابا ای گپن پیشترن شُزده وله متاسفانه آلا همه بخو کلاس انستن وای

کلمهن خش جزیرتی ازیادشکرده واگن ای گپن دگه بی کلاسی آدم نشون ادت واقعن

که درستن که آلا دوره فرق ایکرده وله زبون مادری خوما دگه نیاید فرق بکن به همی

منظور مه دوباره سرسُحاره مال حبا خورفتم وچندتا کلمه که زیاد استفاده ناووت یا

اوتت وله کریگن امروزی نافهمن دراموا که به شما توضیح هدم خا بیی واگرما تا

بخته یادبگیری

اولین کلمه شَهلینگ : شهلینگ دخه زبون فارسی به معنی بازکردن پاها تا حد امکان

ای کلمه معمولن دخه جاهن خاصی به کار اره یعنه وخته جایی هاوو سهاری وستاده و

نادونی رد بشی یا طرف مثل حباهن راه نرفتن اگن شهلینگ بزن نه که زودته ارسی

.یادخه جمع نیشتی شلوغن راه تو ناوو بری ازشهلینگ استفاده اکنی ورد اوی

خا حالا مثالی دخه جمله:

امرو یواش یواش مره هو تا امدی که بارون ایوا شهلینگ امزه و

هندم نه خانه

ما! چه؟ ایجهو ناوو رد بشی خو ؟ خا شهلینگ بنه رد به دگه!

شهلینگن مال موساوو هو هرتایی 4 مترن

 

خا بکیه خالو اگه غیرت شما اکن بیی واگر کتاب مال حبا دخه ادامه متلب

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۴ آذر۱۳۹۱ ] [ ۱۸:۳۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
            مژده                                     مژده                              مژده


دریاچه نور افتتاح شداین دریاچه که از تصفیه شده هاوو کل

مسراب است درپشت بازارنوردرگهان وروبروی بانک صادرات و

در سمت شمال درگهان واقع ایشه ازبهترین امکانات رفاهی دور

زدن دراین دریاچه رویایی با هوری مال محدمین گنوغو وصالح زکریا

دوستان این فرصت راازدست ندهید وهرچه سریعتر به این دریاچه

رویایی سفرکنید ازدیگرخصوصیات این دریاچه نسیمی است که از

روی آب بلند میشود وبه مشام شما دوستان ازیز میرسد یکی

ازخصوصیات دیگر این است اگرمشاهده کردید که سرحدیها زیاد

خودشون رابه مثل عروسک کردن ولباس عجیب وغریب پوشبده

بودن درکمین آنها بشینید وهروخت ازهمی مسیر رد شدند

باماشین یاموتور جلوآنها پزدهید وباسرعت توی آبهای دریاچه

برانید وآنهاراسهار وچِپَرکنید

ازدیگرامکانات:

نزدیک بودن به بازارهای درگهان

گشت زدن دونفره در شب

استشمام بو سهاری (عطرجزیزتی)

چِپَرکردن کردن اونهایی که زیاد به خود میرسن

هوری سواری بارسته

نمای سه بعدی درآب

پارکینگ مجانی


ادامه متلب شعری درهمی مورد از شاعردرگهان دلا توفانادامه مطلب
[ یکشنبه ۷ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۴۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
 

ای چه بخو تُکرده ایکدک واشما اگیم باباخوما دهاتیم جزیرتیم روستا نشین وودیم به

چوک از وخته به دنیا اته همی گپن سرهدیچی یاد ادن آلا تایچیزه اگی واشون بُهتشون

ازن ونافهمن فکراکنن انگریزی واشون نگپی مکنی ایکارون خوما جزیرتیم سعی بکنیم

ای آداب ورسومات گپ زدن خو ازیادمکنیم چوک که گپ وو خودبخود دخه مهدوآمادگی

ومدرسه فارسی یاداگرت بله عیبن که گپ بشن وگَپُن خوما نفهمن درستن آلا درگهان شهر

ووده وهمه بخوکلاس انستن بله دگه آداب ورسومات نباید ازبین بره به همین منظورما

چندتافعل جزیرتی وامثال به شما مُنهاده که اگه واایجورفعلن برخوردتُکه باووش نبشی

واگرما بیی دخه ادامه متلب

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۸ مهر۱۳۹۱ ] [ ۱۹:۴۳ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت برو.بچ هموطوکه ازسرمتلب هم مشخصن نامه

دانش آموزافغانی به خانم مدیرشون که املای 20 بیستن

کی میگویه افعانیا سواد ندارَه

خیلی هم سواد دارَه

[ پنجشنبه ۶ مهر۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۴۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

بدون شرح


دَغَه واِستَپِلَر دَه...


مردی از دیارغربت

[ پنجشنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۱ ] [ ۱۵:۵۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله همیشه سالم وکُوتمند بشی هموطوکه

اطلاع تهه دخه آستانه بازگشایی مدارسیم و10روزدگه ایشالله مدرسهن واز ابوکه

ایشالله دخه پست بعدی یه سری اطلاعات درمورد سرویسن وتغیراتی که به وجودهنده

به دوستان ادیم...متلب مال امرو یه تعداداکسن جالبین که دگه الان نین واز دو کته و

بجای چیزن دگه هنده یا که تک وتوکی پیدا اووت که کریگن مال ایدوره که ابدن حَرُم

به چهم خو هم نشدیده ای شما وای خاطرات گذشته

پیشترن وا ای 1 تمنی یک تا کام یا دوتا راحت الحلقوم شَدا وله آلا نه ای پول هه ونه

چیزه وای ادن آلا باید 100 تمن هُودی تا یک دانه راحت الحکو بتو هُدن


یادم هسته ای انگشتر هاوی دانه 10 تمن هسته کوچک هستریم بخو مَخَری وهاوو

دخه مَکه وبه چوکن گول مزه تا شَتواس نگا بکنن فشارمدا هاوو ازی شَپری

ای گلاس هم وخته ابتدایی هستریم دانه 50 تمن مخری بخو جالبه هسته بازمکه

هاوو که مخرده جم بی مکه یادی بخیر

بکیه اکه حوصله شما اکن دخه ادامه خاطرات
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۱ ] [ ۰:۳۹ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند وسلامت بشی

امروهم به شما چندتاکلمه جزیرتی وا مثالنی مونهاده که ایشالله مورد پسند همی چولنگن

تازه به دوره رسیده بشه که اگه جایی ای کلمهن شوشناوی تعجب نکنن ونگن ای گپ

کیایین خا ای شما وای مثالن

ک.ن مُش: نوعی حرکت کششی برای رسیدن به سفره خوراک

مثال دخه جمله : حبصه؟ هو؟ بگه چوک تو هنیزا ک.ن مُش ناکن

عبدل؟ چه ؟ بدوکه سفره شُنهاده نه؟ نادونم خاله؟ خا ک.ن مُش بکن تا پاسفره

سِوِن : نوعی سایه بان قدیمی که ساخته شده ازپیش مُخ

مثال: اگم سِوِن کیا گیر اته؟ بره پی صالح محبدل که پُرِن

اگم امتوه گاراج ماشین خو واسِوِن راست بکنم چطورن؟ خیله جونن

کُتوک : به نوعی خانه صحرایی که معمولن واچندل وسِوِن راست اکنن

بریم پا مشتا علی شاهو که هموجا چندتا کُتوک شُزده

میخواستم کُتوک عشقمو باگیاه بسازم اماتاغافل شدم تو مثل کهره اون راخوردی

تَفتوک : فکرکنم به تنگ مُغ اگن نالی که شُبری تفتوکی امونت

ای موساوو!!!!!!!!!!!! وُ تَفتوک چه دردتن ای همه نه زاغی

اگم کسه ناشناسی بیت همی تَفتوکن مال مُغ مابکن؟ بله وامحصاله کل کن بگه اتت

کُلُودنگ :نوعی خانه گیاهی که باپُچاووراست میشودبه نوعی خانه پُچاوی

بدو بدو که ایجهو کُلودنگ مال کبوترچاهی پیدا امکرده

تودرقلب من کلودنگ بستی ومن درقلب تو سوند بافتم وتو نامردی کردی با تفتوک

زدی کلودنگ قلبم راچلوندی.

دگه اگه بی مزه هسته به گپی خوتون ببخشی

[ دوشنبه ۱۳ شهریور۱۳۹۱ ] [ ۱۵:۴۷ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
        مژده               مژده                    مژده                                  

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ به اطلاع موتوردارن ازیزبرسونیم که

شرکت حمدو چوک حبیب حنتیر که چندماهی هسته بخاطرنداشتن جا تعطیل ووده

چندروزه اووت افتتاح ووده مکانی پاکبرستونن نزدیک زیارت کدیمیو تن مُخ دوستان

ازیزاتونن برای پنچرگیری وکارن دگه موتور خو به ای شرکت رجوع بکنن درضمن

روز اول کسونی که به پنچرگیری رفته وودن موتورن شون مفتی پنچرگیری ایکرده

ووده نمونه اکسن مال شرکت

[ پنجشنبه ۹ شهریور۱۳۹۱ ] [ ۲۰:۳۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند وپایداربشی یه

چندتا اکسن متحرک وخنده داربه شما مونهاده  بدنین ای شما وا اکسن

یه چندثانیه ای صبر بکنی تا عکسن واحرکت بکه

چه کارونی که وا ماوس ناکنن

ای هم فیل دست وپا چُلُفتی

بدبخت چوک تعبان وو یه نفه کمکی بکن گناه ایشه


بکیه اکسن دخه ادامه خنده


ادامه مطلب
[ شنبه ۴ شهریور۱۳۹۱ ] [ ۱۳:۱۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه بروبچ ایشالله که عبادات شما به درگاه حق

قبول بشه وای چندشاووآخررمضون به خوبی وخوشی سپری بکنی هموطوکه خیور

تهه از دوشو جمعه رسمن نمازقیام شرو ووده که ایشالله سعی بکنیم به نمازن خو بییم تا

بلکه شاوو لیله القدر نصیب خوما بشه ایشالله خا امشوهم درخدمت شمایم وامسابکه شاوون

رمضون ای شما وای مسابکه

بیی دخه ادامه مسابکه


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۰ مرداد۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۵۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت روزه دارن ازیز، ایشالله که نماز روزن شما

قبول حق بشه ایشاالله

 همی مَن بشه ملا الله اکبربگه ای کوچهن دگه مثل ترافیک تهرون اووت آدمن که

شتاب ایگته به خانه برسه اگه واخو نبشی خو پِچ پِچ به تو اکنن موتورن مثل گوزاکنن

اگیگه پاسگاه دنبالشونن نه افهمن که سرپیچن ..نه چهارراهن همطو واسرعت خا

مکنی ای کاربلکه یتا آدم گپ شره خا ازنی به چکی وبدبخت بخو وا اون اکنی...

ماشینن دگه نگه چنان ویراج ادن وپا بروگازانستن خیورشونین که تایرگرون ووده اگن

مال بابان بگازنون بی وحدسرعت آلا اگه پشت سرشون واموتور بشی خو هموجا

روزه تو واخاک خردن واز اووت ای چه کارن آلا خا یچکو زودته کارن خو بکنی

آلا ای هیچ همی به خانه برسن طوری امشن بی که درداشکم اگرن ونادن مجدبین

ای چه کارن آلابابا آرومته بخری بگه چندروزن به شماخوراک نشداده خا

اگره نخه خُل شما ...دگه بایددکتربه شما ببرن یچکو آرومته بابا سکت مرگ اووی

 بونگ که ایدا یه کم هارما وشوربا ونصف گلاس هاوو بخری

بعد از مجد که هندی یه خوراک درست و حسابی نوش جان بکنی

که هم نیروی دوباره بگری و هم جای وعده ی شام بگرت .

بعد که سیروودی و دگه ذهنتون زیاد مشغول نین ادونی بری

جلوی تلویزون دراز بکشی و نگاه سریال رمضونی بکنی

نکه بری سر کوچه ووستی یاواموتورن خو دوردختن مردم که به نمازتراویح

نرفتن بزنی که گناهکار

اوی و روزه ی شما به کار هیچی ناخرت . په چه !! فکر توکرده

روزه فقط تا قبل از بونگ شومن دگه خلاص! نه ، ماه رمضون دگه

کلن باید ایی کارون تعطیل بکنی . اگه چیزه خش نخانه نین بخری افهمی چه

اچسپت ؟ نادونی؟ هااااا  بری

نخود جوش داده نوش جان بکنی که حال ادت

بنگ خافتن هم که ایدامثل آدم بری مجد ونمازن خو تاآخر بخونی نکه همی دورکعت

که تخوند بیی هی در وهی بنیندی بلوتس بازی بکنی که عیبن

 سعی بکنی که ایی فرصت طلایی از دست ندی وتا آخری بخونی که وترخیله

ثواب ایشه

دخه حلقه قرعن هم بنینی . آلا اگه قرعن بلد نهی خو یه چیزه دگن دگه تا نصف

شاو ولگردی مکنی

و زود بخاووی که سحر از خاو بیدار ناووی و بایه به زور و هاو سرد

به شما از خاو بیدار بکنن . نکه انینی پاهمی اینترنت وهی وا همی ولَکُن

چت اکنی په مواظب خو خیله بشی

خوش بشی کامه

[ شنبه ۷ مرداد۱۳۹۱ ] [ ۱:۴۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت روزه دارن ازیزایشالله که ماه مبارک رمضون

برهمه شمامبارک بشه وبتونی روزهن وطاعتون خو به نحو احسن انجم هدی امشو

هندیم درخدمت شما وامسابکه شاوون رمضون که دوستان زنگ به مبیل مدیرازنن

وبه سه تا سعال جواب ادن وجایزه اگرن

واگرمابیی دخه ادامه مسابکه
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۴ مرداد۱۳۹۱ ] [ ۰:۱۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
شُم هسته مخواسته برم به خو کارت شارژبگرم راسته خانه گُلُو کوشون رسیدم که

صدازاغ و وولک شَهند.امگوبلکه دعوای خانوادگین.بله ازاونجایی که مفهمی گُلو

شواینین امگوحتمن یه مثله دگن.گوش خوتیزامکه که نه مثکه دزدمزدی هنده وگلو

همطونه زاغن اَع.اَع.اَع....هول به مه ایسه امگوحتمن دزدهنده درامزه که گلو واچهره


ادامه ماجرادخه ادامه متلبادامه مطلب
[ چهارشنبه ۲۱ تیر۱۳۹۱ ] [ ۲۱:۳۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نباشی خدمت بروبچ ایشالله که خوب خوب بشی امرومتوت

 درمورد یتا ازترفندن جالب که دخه بعضی وختن لازمن انجم هدیم واشماگپ بزنیم

 بله ای شما وای ترفند (بادکردن...خرکردن)

همه وهمه دخه ادامه متلب

 

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۸ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۱۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که دخه ای هوای گرم که پَک سر

شما تَرمیچ میشه کوتمند بشی

فرا رسیدن فصل باد لوار

موسم ثمر دادن مُغ

جُن شوشتن دخه دریا وحوض

و خافتن زیر باد کولر بر همگان مبارک

اطلاعات مهم دخه ادامه گرما


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۱ ] [ ۹:۴۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سرحال ولوون شما پر از

خنده بشه امرو متوت به شما چندتا اکس از نوشتهن رو دیوالن مال شهر که هم خنده

دارن هم یکم تعجب آور وهم زشت بنستیم درضمن نهادن اکسن قصدتوهین به شخص

ومکانی نین ای شما وای اکسن

فک کنم منظورشون به کسونین که یگیری تعبانن و برن بخو پنچرگیری بکنن تاسرحال بشن

ما مرغ فروشی مودیده بله دگه کارگاه فروشی نمدیده؟؟؟ ههه ههه ههه هههه

ماهمیشه آهنگن مال تهی مدیده الان دگه مسراب تهی هنده

بکیه اکسن اگه بی مزه نین دخه عدامه خنده

درضمن دوستان مژده به شما هدم که دخه پستن بعدی بااجازه دوست عزیزم طیب

حاجی منور مسابقه تصویری انستم وبه اولین نفری که جواب راست هده یتا موبایل

هدیه داداه اووت درضمن دوستانی که جواب دخه نظرات ادن باید وا اسم وتلفن

مشخص شده جواب هدن درغیر ای صورت جایزه بشون تعلق ناگرت ای هدیه ناقابل

ازطرف یتا ازبیندهن وبلاگن که از همیجا ازش تشکر اکنمادامه مطلب
[ جمعه ۹ تیر۱۳۹۱ ] [ ۱۶:۴۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه ایزد تعالی سربلند

وکوتمندبشی هموطوکه ازسرمطلب پیدان ای کلمه جزیرتی سرهدیون ازخوما شُدزیده

وبا ای کلمه زیبا شعر وفیلم واس.ام.اس راست نکردن وخنده از بُچ مردمون درنواردن

مه هم بخاطه که معلوم بشه ای کلمه جزیرتین به شما چندتا مثال ازنم بیشته متوجه اوی

ای شما وای پَ.نَ.پَ ها

ای آب شیرینکن هاوو مال دریا شیرین نکردن؟ پَ.نَ.پَ ازچاه مال بَپ تو هاوو نکشیدن

چِیش! همی ایهو آلا کُل میخین؟ پَ.نَ.پَ فکر اتکرده غارعلیصدر مال همدانن

ای جُکُن آلا موساوو خودی اینوشته؟ پَ.نَ.پَ فکر اتکرده از سرهدی سُهاری یاد ایگته

سلام علیکم! علیکم سلام. خالو ای لامپن کم مصرف آلا مصرف برق کم اکن؟  هُو

...پَ.نَ.پَ فکر اتکرده دوبرابراکن په

چیش!!!!!!!!!! همی ایهو آلا وبلاگ مال موساوون؟ پَ.نَ.پَ فکراتکرده وبلاگ مال طیبون

شَگو آلا مثکه شُتوت آوشا کوش همجا که هاوو سهاری درایداده راست بکنن؟ پَ.نَ.پَ

همطو ول بکنن که مردم وا سهاری زی هاوو برن

دوستان تُفهمی آلا که ای کلمه مال خومانن که ای سرهدیون شُسیده ونگتنن که ماکلمه

جدید پیدامکرده...پَ.نَ.پَ فکر نکردی خودت تفهمی ای دگههههههههههههههههه

[ پنجشنبه ۱ تیر۱۳۹۱ ] [ ۹:۵۸ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه درزیرسایه الله موفق وپیروز

بشی امشوهم وایتا ازمتلبن جالب وکلمات جزیرتی خش به سراغ شما هندیم دخه

پستن قبلی کسمت 1 و2 هسته واکلمات متفاوت ایبارهم بخاطه که کریگن بهته وا

کلمهن آشنا بشن چندنمونه واتوضیح مختصر بشون مونهاده کم وکسری دگه خوتون

ببخشی کامه خوب اولین کلمه

 1 - چَپُوک: چپوک یه نوع کلمه ای به ظاهر خنده دار ولی ازنظر معنی کلمه بی ادبی

حساب اووت که اگه واکسه بگی فضولی مکن که چپوک اکشم نافهمت معنی چن و

طرزکاری وادستتن که معمولا از پشت گردن با چهارکلینچ دست به طرف کله

شخص کشیده اووت

مثال دخه جمله: دل مه وادومِن به همی اوهو که نرفتن یکتا چَپوک بکشم که آتش بگرت

 

2 -  لَتَه : لَته دخه فارسی به تکه پارچه اگن که معمولن به پاک کردن چیزه که

گندن استفاده اووت

 

مثال دخه جمله :

فاتکو همی تکه لته که اونجهُن کردیده بیا که که امتوت ایجُهُن  پاک بکنم

کمو یچکو لته به ماشین بکشیم بلکه ناوته بشه نه

3 - پَک سر : به قسمتی ازسر اگن معمولن به وسط سر هموجا که پیچ ایخرده

مثال دخه جمله :

یگیر دیره دخه کوچه مال موساوو شون مَهُند نمچه شُزه از پَک سرمه که فَهک

از سرمه ره

بکیه ای مُم دخه عدامه متلب

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۱ ] [ ۱:۴۳ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ امرو هم به شمایتا متلب غیر ازخبرن شهری

مونهاده که وبلاگ ازحالت سادگی خو دربرت خابه شما خالق شخصیتن معروف کارتونی

مونهاده که به نظرجالب بشه درضمن منظورازنوشتن خالق وآفریننده خالق هستی نین

فقط شخصیتونین که کارگردونی وتهیه کننده وودن

مت گرونینگن خالق خانواده آقای سیمپسون

ویلیام هانا وجوزف بارباراخالق تام وجریبکیه بیی دخه عدامه متلب

درضمن به اطلاع شمابرسونیم که دوکارجدید از اس پی دو (سلیمن پیوسی) واگر

اسلام نظری و وحید آوربه زودی اتونی ازسایت چمکی دات کام دانلودبکنی

ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۶ خرداد۱۳۹۱ ] [ ۲۳:۴۸ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سرحال وقبراق بشی کریگن خو

امروامتحانن شون خلاص وو ونفس راحت شُکشی راهنماییون هم کلاس اول ودومیون

راحت وودن وسومیون هم سواه مال شون خلاص اووت همیطو دبیرستونیون هم

بعضیون امروامتحانون شوخلاص بعضی هم شنبه خلاص اووت وسومیون بیچاره

باید تا 27 خردادبرن ایشالله که همه دانش آموزان دخه هرمقطع که هستن قبول بشن

خوب امرو هندیم وامتلب خطای دید(چهم) که به نظرجالبن ویچکو چهمون شما

پُل پُلنگو اکن واگرما بیی دخه ادامه چهم پُل پُلنگو.....

به تصویرزیرجُن نگا بکنی ادونی نکتهن سیاه دخه خطن سفید پیدابکنیبه نظرشما کمویتا ازخطن سیاه گپ ترن؟


هردویک اندازن...اگه تتوت مطمئن بشی وا کلینچ دست خو اندازه بگری


بکیه اگه باوش نوودی وچهم شما نمچطو نوو بیی دخه عدامه متلب بگینی


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۹ خرداد۱۳۹۱ ] [ ۱۵:۴۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی هموطوکه اطلاع تهه امتحانن مال

ثلث شرو ووده وکریگن درگیردرسن خون که نمره خوبیارن وازصبح کله سحر

کتاب بارشونن ونخوندن تاغلغلات روزوخوراک پیشین خوکه شُخه بازیَکله نخوندنن

تا سعت 3 شاوو مابخاطه که روشون زیادفشار نید وراحته نمره خو بیارن گلچینی

ازنمونه سعالن بشما از مدرسهن فِلک موداده که راحته نمره خو بگیری بله نگی

که مه ای سعالن مهم به شما امداده که به غُل نه چهم مااکردن کامه ای شما وای

سعالن

ادبیات...فارسی بخوانیم

1 - دنباله ای شعر کامل بکنی کامه...چِم کَنجَلی نور ونظر خون شیرینن مِثل

عَسَل.......(5 نمره)

الف : خدا ایشالله مُماتی بُکن...که نبشِت دخه ای شهر

ب : خداوندا حفظی بِکُن که مثل تاجِن بَرو سَر

ج : خداوندا بی بُکُش که ای غُل اووت دخه شَهر

د : هیچتا راست نین

2 - چوپان دروغگو بیچه دروغ ایدا؟ (5 نمره)

الف: بخاطه که شَتواست به مردم سروکار بنسته

ب: ایگو کمو اگه تورگ بیه کسه به داد مه ارسه

ج : بخاطه که عادت ایکرده به دروغ دادن

د : چوپان دروغگو خو دروغ نیدا شَتواست شوخی وا مردم بکُن

بکیه سعالن دخه ادامه متلب کامه......
ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۴ دی۱۳۹۰ ] [ ۰:۱۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی امشوبه شماچندتا سعال تاریخی مُنهاده

که اگه بتونی به ای سعالن جُن جواب هُدی آلا ادنی ادعا بکنی که مال درگهانی بیا

ای شما وای سعالن

1 - اولین مَجِتی که دخه درگهان راست شُکرده کمو مَجِتِن ودخه کمو محلن؟

الف : مجد بازاری

ب : مجد گَپ

ج : مجد بلیطی

د : مجد فاخری

2 - زی لَک کیان؟

الف : نرسیده به موذن

ب : پشت کلات

ج : خا زی لَک زیر لَکِن نه

د : شیخ آباد

3 - مِسن ترین مرد شهر کِن؟

الف : صالح گنوغ

ب : مُحُنتیر

ج : مدیر وبلاگ

د : مَحَدی کَلفات

بکیه سعالن دخه عدامه تاریخ ومدنی


ادامه مطلب
[ شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ ] [ ۲۲:۳۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که ای تعطیلات به شما خاش

بگذره ویه استراحتی به فعالیتن روزانه بشه هموطوکه اطلاع تهه امرو تاسوعا

وسواه هم عاشوران ومدرسه هن هم  ازامرودوشنبه 90/9/14 تاجمعه به مدت 5روز

تعطیلن پی خوما دوش تاسوعا وامروعاشورا ووده واکثر مردم روزه وودن که ایشالله

کبول بشه خوب بگذریم هموطوکه از عنوان متلب مشخصن پیداوودن دزد دخه شهرن

همشهریون ازیزمواظب بشی که دخه ای چندروتعطیلی خانه اون خو ول مکنی که دزد

زیاد ووده که چندروپیش دخه محله کبله دزدی اووت وشگو 8میلیون تمن طلاه شُبرده

ای دُزن که اهتمالن غریبکین بو شُبرده که درگهانیون بازارین و وضعشون خوبن ودست

به دزی ازنن .چندمدت قبل هم دخه بازارن جنسن مردم دزی شَاووکه ایطوکه دکن دارن

شَگو ازراه کانالُن مال کلرن بازار دخه دکن طرف رفتن ویادخل خالی شُکرده یا مبایل

یاجنسن کیمتی شُدزیده ودررفتن خلاصه که مواظب خوخیله بشی شهر گَپ ووده و

غریبکی زیادماچندتا راه کار به شما مُنهاده که چطو به دزد بترسونی

1 - اگه شاوو یه وخته به خانه نتُتوت بیی یادیر اتی حتمن تلویزیون یا رادیوخو

روشن بکنی

2- همیشه پشت درخو مَهر یا تفتوک مُخ بنستی که کارسازن

3 - از سلاحهای سرد مثل : سَرَک مُربا . دووم پاوو . نعلین بُن بلندوغیره استفاده

بکنی که گاهه دگه فکردزی به کله شون نازن

4 - اگه در تُتوت بری حتمن چند جُک نعلینج بندی وتسمه ای مال پیرزنُن بنستی که

فکر بکنن حبا گَپو خانن

5 - دخه گرما کُلر یَک کله روشن بکنی که فکر بُکنن آدم نه خانن و دخه زمستون

چُراغن خو همه روشن بکنی

6 - یکتا سَغ عار نه خانه ول بکنی که تا دزد هُن پاچکی بکن وفراری بی هُده

7 - استفاده ازدوشاخه سیمی وتفنگ شکاری به دزد فراری اده

[ سه شنبه ۱۵ آذر۱۳۹۰ ] [ ۰:۳۵ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی وعیدمبارکی خدمت همه دوستن ایشالله که عیدشما مبارک

بشه وآجی بشه هموطوکه اطلاع تهه امروسه شنبه 90/8/17 گازی استقلال درگهن

وا اروندسورو ووده که تیم شهرخوما وا زدن 5 گل به تیم حریف خو گلبارون ایکه که

باعث افتخار شهر درگهانن وبشون تبریک اگیم ای گازی که امرودخه قشم برگرارووده

گلنی 2 تا توسط مهران و2 گل توسط یاسر و1 گل توسطحسام زده ووده که مبارکشون

بشه وایشالله همیشه موفق بشن

درضمن هم به اطلاع شمابرسونیم که ازصبح برادرعید هم مراسم قربانی دخه قبله خانه

محسن ممه ایسف شرو ووده که جوانون زیادی هندرن ودخه ای امر الهی شرکت شکه

که خالی ازدیدن نهه ایهم نمونه ای ازفعالیت جوانون دخه قربانی آبان ماه 1390

درآخر هم کهرن دخه روز عید تقدیم به وبلاگ کهره شهری مابه خو از دوش زهو

مُکرده بله آلاکه قربونی تموم وو هندیم سربکشیم که شهر چه خیورن

[ سه شنبه ۱۷ آبان۱۳۹۰ ] [ ۲۲:۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
با عرض سلام خدمت بروبچ ایشالله که خاش بشی دخه پستون قبلی طرز تهیه مفلک

 

به شما آموزش مو داده که بعضیون شُدونست راست بکنن بعضیون هم نَشُفهمی مفلک

چِن....ای گیرحبا گَپو آموزش راست کردن چینگال به ما ایگته که ما هم در اختیار

بینندهن ازیز مُنهاده.... حبا گپو شگو که چیبگال یتا از شیرینیون سنتی وکدیمین که آلا

از دوو شکردیده وغیر از ما حباهن متعسفانه  کسه دگه راست ناکن خا بریم واگر

حبادخه ادامه متلب

درضمن  به عرض شمابرسونم که حباگَپو ایگو اگه تتوت ای برنامه به صورت زنده

پخش بشت از شبکه 3 وبرنامه بهونه بخوای که کسیدنگ به حبا فراموش نکن درغیر

ای صورت خبری از پخش زنده نین


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۵ آبان۱۳۹۰ ] [ ۱۳:۴۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت چک وچوکن هموطوکه قبلن ودخه پستن قبلی مُگو نووت رسیده به چوکن

که واپاهو اکن چه لافنی ازنن که ما دوسه نمونه ای وا شما اگیم

واگرمه بیی به ادامه لاف


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ ] [ ۰:۵ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت چک وچوکن شهر ایشالله که حال شما(نه آشپز شما هو)خوب بشه امشو

به شما طریکه راست کردن یتا از خوراکن سنتی وکدیمی که آلا تقریبن از دوو نکتن و

فکرنکنم غیر ازهلر جایه دگه راست بکنن امنهاده حتمن ای خوراک سنتی وکدیمی یکبار

بخری تا بفهمی مردم پیشته چه نوع خوراکنی شُخرده خوب واهم بریم به موادلازم و

طرز تهیه ای.......

چیزونی که لازمن:

گندم یا جوهریده(به کول سرهدیون آسیاب شده) به مقدارلازم

کولی یا مای

.......

بکیه دخه عدامه مفلک

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۰ ] [ ۲۳:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باسلام خدمت بروبچ ایشالله که احوال شما خش بش کامه. همطوکه اطلاع تهه یک هفته

 ای اووت که واکمک زیادشرکت آب وفاضلاب شهر هو به شهر هنده که دست

کارگرون درد نکن ودرگهان به آرزوی چندساله خو رسی ای هو که ازروچارشنبه

90/7/13 واز ووده دخه اولین رو.......

دنباله گزارشون ومصاحبه واتنکر هاوی دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۲ مهر۱۳۹۰ ] [ ۲۲:۱۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
کل وگود کردن شهر وتعبان شدن ماشینهای جاپنی وایرانی

ای کارن آلاکه شما به سر مردم در توارده.......

بری به ادامه کل وگود .....


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۰ ] [ ۱۰:۱۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت چک وچوکن درگهان ایشالله که احوال شما خش بشه هموطوکه خبر

تهه ماه مهرن ومدرسه اون هم شرو ووده وکریگن وا پیرکن مرسه نرفتن دخه پستن

قبلی درمورد دختن که وا پا هم اکن یمشته پترات مُکرده آلاگوش هدی به گپ زنن که

وا پا هم اکن درضمن ای گپن قصدتوهین به زنُن نینو:

احوال فاطمه؟ الحمدلله ای مم چه احوال ماماشون؟ الحمدلله ؟ پیدا نوودی عیارو!

کسه بتو ناگین همی عیش تاعیشو!خانه تنپل وودیم غیرت دَم ناکن در بیی نه . خانه

حق واتون!نُن اتوه بگری؟ هُنه همی غلمو درنج اَدر که هُن اکرده بخو نخه خانه و مه

باید بیم نُن بگرم.حق وا تون مردن همطورن بول نه کمرشون کته. خانه.خیوراته که

شوگلوکو مال حباشون زن نه سری ایکرده؟ ووووووووووو. زن نه سری؟ صلوات

خیر ا همی مردن هیچه بعید نین اکنن دامه اکنن؟ خانه خوما دگه باید درفکر همی

شوهن خو بشیمو که بلکه گول بشون بزنن. نه دامه اشوهن خوما دگه گذشته. خدابکن

مه خیله بی امتوت .هههههه


ای هم یه نمونه دگی: احوال شما؟ الحمدلله. بیی بنینی! خیله ببخشی هو که روتلووی

مکه؟ ای گپن چِن اگه شما نیی که بیت په؟خانه حق وا مُم دومارن. اگه رفیکنی نین

که بیت په؟ خانه؟الان بنینی که عولش خدا لواسن ما دومارن نشون ادن ؟خا جُنن؟ زنُن

هندن؟هو . خانه پرن! په بریم که دیر اوو. ربع سعت بعد: دوونه؟ چه نکردی ؟ شیرنیون

بیاری نه؟ زنُن معطلن؟اِ! زنُن خو اشکم لُس همی بزهرن ونگا لباس بکنن کار دگه شُنین

خو؟ خَهُن دومارگرفتارن! بسن چُپ بزن که زشتن؟ خا؟......اَح ای جیمه گل عدسیو ا کیا

تُگته؟ خیله جونن به سر ساخت چوک خو بنستم! خا ایهو؟ اَهمی پارچه فروشی مرکزی!

بله کیمتی بالانو؟ چندتمنن بگه؟ هرجیمیه 80 هزارتِمن؟ هییییییییی!صلوات خیر به همی گرونی

هونه. ایوخت خو جیمه 10 هزارتمنی خو کسه به ساخت  نا نسته؟ ووووووووووووووو


                        دخه پست بعدی اگیم که چوکن چکدک لاف ازنن!


[ دوشنبه ۴ مهر۱۳۹۰ ] [ ۱۱:۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باسلام مجدد خدمت چک وچوکن شهر ایشالله که خوب. خوب بشی چند تا سعال

وجواب به شما مُنهاده شاید بی مزه بشه دگه به گپی خوتون ببخشی درضمن

ای سعال وجواب قصد توهین به شخصه اینین

1- بیچه مردم مال شهر خوما همچین جمله اونی به کار ابرن؟

نگا بکن ماشین پاشین پیدا ناوو

 اریم خانه حباشن خوراک مُراک اخریم واتیم

 ای منجل پنجلن کیا تنهاده

 ایشوه بی بگناری یمشته دار ومار بی بزنی تا آدم بشت

 جواب : یه نوع کلاس نهادنن یااگم بلکه عادت شکرده...یابلکه شتوت فاعل و

اگری بیارن

 2- بیچه سرعیش رو آخری سرعضبا بجا شروت چاهی نادن؟

 جواب: اگم بلکه اگه چاهی هدن مردم فراری بشن وگراه نجن شون بکت

3- بیچه وخته میت از مجد در شوا شتاب به بردنی اکنن؟

 جواب : بخاطه که مردم شهر شما صبر شُنین شتوه هر چه زودته بی ای بدبخت

 نه خاک بکنن ودنبال کار وزندگی خو برن

4 - شُکروک مه بند نینودن چه بکنم؟

جواب : به مدت 30ثانیه نفس خو بگنا اگه نتیجه نیدا دلترک بخو بکن که رفع اوو

5- آدم عیار به که اگن؟

جواب: به کسه که خیله عیار بشه(دنگ چه تو موسی) شوخی امکه به کسه که

خیله دورنگ ودو رو بشه

6 - اگه کارت دعوت به خوراک به مه ندن بله مه بخاطه که گشنم برم و

بزهرم گناه ایشه؟

جواب : ماشالله رو ادنین نه ؟ گناه اینین بله اگه دعوت بتو نشکرده اگن که نباید بری

7- بیچه دخه ماه رمضون شوربا وحلروت راست اکنن؟

جواب : بخاطه که دخه ماهن دگه راست ناکنن یابلکه خیله کووت شهه به آدم اگناره

8- بیچه سرعیشن چوکن نگا دختن و دختن نگا چوکن اکنن؟

جواب : بخاطه که حیا از روشون رفته نه مَست شُکرده مَست

9 - پامه نخو رفته چه بکنم ا خو در بیت؟

جواب: میون دوتا کلینچن پا خو خُزینگ بکش که کار ساز اوو

10- بیچه موسی طایف ایکدک بی مزن؟

جواب : ای بی مزه ای نین ایشوه یچکو خنده رو لوون شما بکرده

11- شُوی وی چطو راست اکنن؟

جواب : نافهمم بری از حبا اون خو بپرسی مه چه افهمم؟

12- بیچه دختن زیاد تمر ولواشک اخرن؟

جواب : بخاطه که اشکم شون بهته کار بکن وزور نزنن

13- عیش چوک خو به کمو تباخ بیارم؟

جواب: اگه هواری وامرگن به حبیب سلیمن . اگه ناشف یا بریانین به دلاسلیمن .

اگه کاتغن به فهد یا الی شیخ . اگه هم نافهمی چه راست بکنی به مدیروبلاگ

14- نقطه ضعف چوک چِن؟

  جواب: دخت بی پا نده

15-نکته ضعف دخت چِن؟

فقط کافین جواب مسیجن وتلفنی ندت بس

ای سعال وجوابن از پروسفور ودانشمند ودکتر بزرگ موسی بُنچوک طراحی ووده
[ یکشنبه ۲۷ شهریور۱۳۹۰ ] [ ۲:۴۵ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بازمسلام وعلیک ببخشی که مه هر وخته متلب انستم سلام به شما اکنم هو! اگن سلام

 ٬سلامتی اتاره دگه ما نافهمیم امشوهم یه چندتا اکس خنده دار به شما منهاده وا

دنگ کردیدن بشون ببخشی اگه بی مزه هسته

که ایگته هو مال کروه مسراب بدن بخری

عکس آب خوردن بچه 2 ساله از آفتابه توالت !

روی چه اکشن! دخلی چه ادن به مردم . تش نه ایرون که وا بستنی راست کردنی

فاتکو خانه خراب دست خو جن بالا بگه نه که عکستو نکندنم

بیچه آلا غایه اکس گتن شماره دو نشون ادن؟ ماکه حکیکتی نافهمیم ؟

اگه تتوت نگا مو کُهن دماغمه بکنی بیی جلوته تا یکتا گوشغ نه تگرو شما بزنم

بکیه اکسن دخه ادامه کهکهکهکهکهکهکهکهکه


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۰ ] [ ۲۳:۴۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت تموم بچه ها امرویه چند تا موضوع درمورد دوتا

  یا چند تا دخت واپاهم اکن واشما گپ بزنیم درضمن بگم ای گپن قصدتوهین به خواهرنچ

 نین فقط یه جنیه شوخین یوخته به دل نگری گوش هدیم به گپن شون:

الو: بله .. حبصه هه؟ هو! یچکو گوشی باری ادی؟ حبصووو بدوتلفن واتو کارایشه....

بله! سلام ٬ سلام گلو٬ چه خیور؟ سلامتی ؟ هو؟فاتک به تو زنگ ایزه که امشو سر

عیشی بری؟ هو همی پسینی زنگ ایزه وایگو امشو شو دختین بیی ! خاچه اکنی؟ اری؟

 هو اریم خشن هو ایشن کلاس بالان چیزن خش ادن !راستگه مه ریملن مه خلاص ووده

 ادنی واگر خو بیاری؟ هو اتوه همه وسایل مال آرایشی خو بیارم؟ نه نه زشتن! نه بابا

 زشت این که بری وهیچه به رو خو نزنی دختن یتاره نگادم اکنن. خا جونن په بیا واگر

 خو ؟ خا ٬ راستگه توکموتی چیده خو اکنی؟مه همو گل گلی؟ اون نکن زشتن همه کس

 ایشه؟ په کموتی بکنم همو چیده نازکو که اونشو ا پا طلاه فروشیون مخری همو چیده ۶۰

هزارتمنی تاهمه چه شون در بیت؟ دنگ چه تو گلو باشه٬خاشو چه اکنی واچه اری؟

 بگم وابپ خو به خوما ببره؟ نه بابا نیشوه خوما تاکسی تلفنی اگریم ۵۰۰۰تمن بیشه نین!

 خا جونن په شو زود بریم نه؟ خا ! خداحافظ ٬ به سلامت

ای هم یه نمونه دگی:

امرو واگر مم خو مره بازارامیرو وا ای موتور خو چه شکه؟ چه شکه چه شکه؟

نهستری بگینی مثل گنوغن شکه آخر هم دَعن ایکه الکی چی وو؟ نافهمم! اگی که به

 تن همی جدولن ایخه؟ بدبخت؟ بخاطه چه آلا ایتو شکه ؟ خا دور مه شزه نه؟ خا

اگم رفتی بازار؟ هو! یمشته گیر میرامخری ویکتاگوشی چینی خیله جونه امخری به

 خو؟ دنگ دل خو بکن؟ گوشی چینی آلا وو گوشی؟ بیچه ؟ آلان دگه همه اپل وآیفن

 اخرن تورفتی گوشی چینی اتخریده؟ به خوما جونن

ای هم نمونه آخری

ای دختن خیور تهه فاطمه نمزادی ایکرده؟ نهههههههههههههه؟ کی؟ اون هفته ٬ الکی

 نگه نه؟ به کن؟ به حمدومال....خا ؟ مه وافاطمه مگو یه خیورن هه؟ عیار به روخو نشوا؟

 خا آلا چوکوچتورن؟ بروی اتت ؟ هو چوک خیله باحالن؟ دخه بازار دودولفین دکن

 آرایشی ایشه؟ الکی نگه نه؟ تا یرو بریم دکنی شیرینی ازی بگریم ؟ خانه بد نینو؟اگم

تو هم خیله عیاری هو ؟ که ؟ مه ؟ هو یچیزنکی موشنوویده؟ چه ؟ پاهمی طلا فروشیون

 یتا دکن هه؟ یتا چوک خوشتیب چهار شانه دخن؟ کموجا؟ همی ایطرف نه پا پارچه

 فروشیون ؟خاخا! وسنگ خودت نفهمیدی کن نه؟ نه بخدا مه چه افهمم؟خا هیچ؟ خا بگه

 آلا نه ؟ کموتی دکن؟ ناگم ای مال خودمن؟ اخ!خجالت بکش مه هنیزا هیچه نمگته

ضایع بخو اتکه ؟ اون زن ایشه نه ؟ دل خو زیاد خش نکن

دخه پست بعدی زنون که وا پا هم اکن به شما اگیم چه کارن اکنن

 

[ شنبه ۱۹ شهریور۱۳۹۰ ] [ ۱۴:۱۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت روزه دارن ازیزایشالله که نمازوروزهن شما کبول بشت.بیست ودومین

 

 روزه هم گذشت وماه هم روبه خلاصیشن امشودرخدمت شمایی وا چندتالغت شهرکی

 که دخه دعوا ومرافه بکار ارت خا اولی

شِمر: فکراکنم یک نوع حیون فضول مثل مثلن تمبولک بشت

کاربرد دخه جمله : ای شِمر! جاخوبنین که اگه بلندوودم کَچ وبُچ تونهم ارزومو

اییییییییی ..  کریگن جاخو بنینی نه. مثل شمر نکردی خانه خرابن

مال که فضولنو.سر ورومثل شمر ووده

بی شرف : ایکلمه هموطوکه از اسمی پیدان از بی شرفی وناموس وبی احترام وودن کسه اگن

کاربرد : ای بی شرف اگه مردی بدوجلو نگابکن چه اکنم به تو

بی شرف بگه تو ناموس اتنین که فوش ندادی

بی شرف آلادگه پشت سرمه گپ ازنی نه

دیوس : یک نوع فوش ناموسی .که معنی به جونی نافهمم حقیقتی

کاربرد: بدو.بدو. چن.چکار اته. دیوس  دور نمزاد مه ازنی نه .پدرس......

ای دیوسن پدر مردم در شوارده نگه بکنی چه شکرده

اییییی. بیچه نزدی . ازنم تگاتو اکنم په دیوس الا دگه پاا حد در اتنهاده نه

بکیه لغتن بیی دخه ادامه دعوا....


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱ شهریور۱۳۹۰ ] [ ۳:۲۸ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
دخه پست قبلی مُگوکه روبه چوکلکن ندیم که پرو اوون وهمیطوعادت اکنن

 دخه ای پست اصطلاحاتی درمورد گپ زدن شون کارن شون به شما آموزش

ادیم....ای دگه ...آموزش ادیم

متلب اولی - خُزینگ زدن یاهمو تُفکه تاووش دادن : یتا از کارن زشت که همی کریگن به خو عادت شداده زدن خُزینگ به جون همدیگن که هم یه نوع بی حرمتی به اون طرف مقابل اوو هم بی عدبی اون خانواده نشون ادت پس اگه چوک یا دخت شماهمچی حرکت زشتی انجم ایدا دوتا از بُچی بزنی که یچکو خون بگین گاهه دیگه از ای غلطن ناکن

۲ - پنجولوک کندیدن: پنجلوک کندن به هم کارخوبی نین اگه بشون یادهدی گپ که وودن به همی کار عادت اکنن واز جاهن حساس بدن هم پنجلوک اکنن که زشتن. یه نفه شِگو مهمون سرهدی به ما هنده ووده وکریگن واهم گازی نکردن وودن که چوک شون ا پوست دست دخت شون چنان پنجلوک ایکنده ووده که واخون کته و واصدای گر دخت مُمی اته که بگین چه ووده که وا ای صحنه جنایتی روبرو اوو و. .اغیض از اونجا در اره. زشت بدی

۳ - جِغَب دادن : ای حرکت بیت از بدترین حرکتنین که اهتمال مردن هم ایشه. خیله وختن ووده که کریگن درحال گازی کردن واهم به هم جغب ادن که نتیجه اونه بدی از قبیل .اشکختن دست وپا . کتن رو کله خو که موجب مرگ هم اوو .درگیری بعد از جغب دادن وخلاصه که فرایند خوبی اینین وسعی بکنی ا همو کوچکی بشون یاد هدی که ایکار نکنن واگه شکه جغب بشون هدی تا سِکت بشن

بخاطه که ای پست به کار سرهدین دگه اخره ما اصتلاحت فارسی شم انیستیم

خُزینگ: تُفکه : آب دهان پراندن

پُنجولوک : ماسمالی کردن دست کسی

جِغَب دادن : هُل دادن به همدیگه

اَ. بُچی بزنی : ازدهانش بزنید

کَتِن رو کله خُو: افتادن روی سر خود

ببخشی اگه توضیحن ما کامل نهه شرمنده ای مُمن. گاهه دگه بیشته توضیح ادیم بای بای

[ دوشنبه ۶ تیر۱۳۹۰ ] [ ۱۵:۱۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام وعلیک چک وچوکن مال شهرچحوال شما ؟ایشالله که خُش بشی اْی مٌم

 امشوبه شما یتا تست مونهاده که واجواب دادن به اون درصد عقل شما مْعیْن

اوو پی خوما خوگنوغ زیاد پیدا اوواولی همی خودمُم

سعال اول:کاشتن خار مای چه تاثیری دخه درهندن مغ ایشه؟

الف : واکاشتن خارمای خارن مال مغ تیز ته اوو واگه نه جون دم ره دیگه واویلااوو

ب : خارمای ریشه ازن. خارماهی دراته

ج : وخته خارمای در هن خارمٌخ بی حسودی اکن

د : خارمخ چه ربطی به به خار مای ایشه

سعال دوم : جوش دادن استک هارما چه تاثیری به کهره ایشه؟

الف : عقلی زیاد اکن

ب : شیر پاستوریزه اده

ج : زودته تلو نرگت اوو

د : مه چه افمم بره ا پیرزنن که کهره شٌهه بپرس

۳ - فرق بین گنوغ ودیوانه چن؟

الف : گنوغ .گنوغن وله دیوانه عقل ایشه

ب : دیوانه وا کسه اگن که بخو به گنوغی ایزده

ج : گنوغ مدیرهمی وبلاگن وله دیوانه کسین که جواب هده

د : مه چه افهمم بره ا صالح گنوغ بپرس که وا تّفکه حالیتو اکّنادامه مطلب
[ یکشنبه ۵ تیر۱۳۹۰ ] [ ۲:۲۲ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
اگهی         آگهی       آگهی

آگهی فروش موتورهفتاد اطیغه ای با بیش از یک میلیارد دلار

هرچه زودته بری بخری که شرکت جاپن دنبال همی موتورن اطیغه این شتوت

  نه موزه مال برلین بنستن هههههههه

ای هم ابووو وحمه فیکس درحال تک زدن

 

[ شنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۰ ] [ ۱:۲۴ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سٌلامو علیک .ایشالله که حال شما خوب بشه ایمُمُن.امرو متوت به شما آموزش

 هیشنوو زدن یاد هدیم هموطوکه دخه حدیثن هم هه شنا.تیراندازی .عسب سواری

 به کریگن خو یاد هدی که متاسفانه امروزن ای ثنّت کم ووده وهمه به کریگن خو

 موبایل وگازی وکامپیوتر وووووو...یاد ادن مه ناگم بدن خیله خوبن ولی کاش یزره

 به فکر اون کارن هم بشن .الا طرف گپ ووده هیشنوو بلدنین واگه یه وخت دخه

 دریا بکت دگه کاری ساختن خلاصه که ماوقته که کوچک هستریم پشت پاسگاه بخو

 هیشنوویاد مدا واونشونی که بلدهسترن درفکرماهسترن که غرق نبشیم .بله ایکدک

هوو دریا مُخرده تاهیشنوویاد مُگته

خوودم درحال شیرجه زدن اسکله کدیم شهر

 ای هم بخو سمری امکردیده

دخه پست بعدی انواع هیشنوو به شما آموزش ادیم بیی دخه ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ شنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۰ ] [ ۱:۱۰ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
دوسه روزن که مثکه اخباریه چیزکنه درباره طوفانی که قرارن ازطرف پاکستان

 بییت ایگته هنیزاهیچ خبری ازی نین ملت جفتن.یه نفه سربن کته وگچ وسیمیت به

 دیش خونزدن که بلکه تیفن ابٌن بی بٍکن یه نفه افغانی ایگناشته وپلاستربه دووال

 مال چندسال پیش نزدن که بلکه تیفن دووالی خٌراب بکن .یچکوهوا غًییر ایکه

 لنچن وکایکن تعطیل.خلاصه که مردم جفتن به کریگن خو خیله در نینفرستادن بلکه

هوابشون بلندبکن وهمه آمادباشن وتا یچکو هوازیادهٌن دوونه خانه باباصبربکنی هول

 به شما ایسیده هنیزا هیچه نین خو ایشون دگه خلاصه که کاره دراتارن همی مردم

 و معلوم هم نین که به ایجا بیت یا نه مانافهمیم

[ یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ ] [ ۱۴:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بَک .بَک .بَک . ماشالله بي بشت که چکدک فضولن. اگه به شون نزني که

 کوچکن وگناه شهه .چوک مثل عنتر نکردن .ما فضول موديده نه مثل اي. خدا

رحم بکن به چوکن ودختن مال اي دوره.متاسفانه هرچه علم پيشرفته ته نوودن

 چوکن بيشته فضول نوودن الا ما چندتاراه به شما انستيم که بهته بشون تربيت بکني

۱- چوک عنيدي نکردن وشاش خو نه جون خو نکردن چه بکنيم ؟

خا واترس بي هدي بگي اگه گاهه دگه شاش نه جون خو اتکه ابرم به تو پي

صالح گنوغ .يا وامهبانو اگم تا بتو نخه پُتينگ خو بکن وببره بتو به کرمون

۲-چوک ما به هر که ايدي کک اکن چه بکنيم ؟

چهارتا زي بن گوشي بنستي که دگه همچه غلطن نکن الادگه پا ا حد

 در اينهاده کک اکن

۳ - تا موبايل ايدي گر اکن که باري هديم اگه هم نمودا غيض اگرت ؟

ايييي .به درک که غيض ايگه همي تخصير مٌمن نه که لوس بشون اکنن چوک

 کلک دگه نمديده ايکدک پا ا حد در بنسته دوتا سياست مثل بپ طاهرفردوس

بکني بي که جفت اکن

[ چهارشنبه ۱۱ خرداد۱۳۹۰ ] [ ۱۸:۲۱ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
به اطلاع شما برسونیم که سواه سه شنبه ۳/۳/۹۰ مثکه روز مُمُنن  واگه کادو

 مادویی بشون هدی بد نین دل شون خش اوو البته بگم که پی خوما رسم نینو

بعد نگی مدیر وبلاگ ایگته .ولی به وخت اگه تخاست کادوهدی چیز ارزن مرزن

 هدی مثل سینه ریز طلاه یا بنگری یا کاکله .اگه هم تتوت چیزارزنکته هدی بری

 بشون کندوروک میتی یادرمنی یا نعلینج تسمه ای یا گیشته میشته هدی که بازم کارسازن

 درضمن از طرف مدیر وبلاگ هم روز مُمُن مبارک بشت

اس ام اس تبریک روز مادر - اس ام اس تبریک روز زناس ام اس روز مادر ( ولادت حضرت فاطمه )

 

[ دوشنبه ۲ خرداد۱۳۹۰ ] [ ۱۶:۳۰ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام وعلیک به شما کول موداده که نمونه سعالن بنستیم ولی کارمالنگ شکه.

 ای گیرکه هندیم سعال فلک هدیم سغ مال دبیرستان دختن به دووم ما دوو ایکن

وخانه خراب به ما فراری ایدا شامس که لینگ ما بکن بیغ از ای سغ که بگه

 خلاصه که یچکودیر ووتا سعالن گیرما که الا ای سعالن مال ادبیات وفارسی

 تقدیم به شما کافین به ۳تا شون جواب هدی ۱۰۰٪کبول اوی

سعال اول:قُل هُوَالله اَحَد ٫خاِلدِ فَردُ وَصَمد٫بی نیاز است و

غَنِی حَمدَش گوییم بی عدد

ای شعر مال کٍن:

۱- طیب آجی منور

۲ - ایسف سمال

۳ - کریگن مال مرسه

۴ - گروه توحید درگهن

سعال دوم :فاطمه اره لوله٬ هواکن نه غوری ...........

کمیته از شعرن زیر دنبالیشن

الف: غوری سر ادت ٬ بپی بی دعوا اکن

ب: منکل اکن آتش٬روشن اکن چوله

ج: روشن اکن آتش٬ آتش به فلک اره

د: فاطمه نه اره لوله نه هو اکن غوری اره خانه شو خو

بکیه سعالن بیی دخه ادامه امتحان


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۲ خرداد۱۳۹۰ ] [ ۱:۱۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
آخی چکدک خو خشن اونم دخه بیل مال کلتور

تـــــصــــــــــاویر خنده دار

سلام وعلیکم تگرو مه عسل ایبسته بیی بکنی بخو

تـــــصــــــــــاویر خنده دار

مایکتا تمساح ا جزیره هنگام فلک موداده متوت بیاریم دخه شهر شما

تـــــصــــــــــاویر خنده دار

کهرهون مال بالشهر بله ایکدک کلاس شون بالان که بالا چت رفتن بیغ ا شون بکه بگه

تـــــصــــــــــاویر خنده دار

ای تش نه شما که بگه مه ندیدم ماشین مه بد نکارنو. خانه خرابن رفتن دخه

ماشین همه وایرون مال کلر ماشین مه شخرده

تـــــصــــــــــاویر خنده دار

[ چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ ۰:۳۲ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
ایییی. دل ما تخه هو ده گیرباید واشون بگی تا یچکو بفهمن ا بس که دخه مرسه

 

 گب سرهدی وا کریگن ازنن تایچیزه اگی فکراکنن فوشن امروافرهنگ لغت مال

 باگپو خو چنتاکلمه دراموارده که وا همی سرپچنگیون بگم یچکو حالیشون بشت

۱ - خُزینگ : آب دهان

کاربرد درجمله: موسی همی فاطم خوزینگ به جوندم نزدن

مثال دوم: ای گنوغ وخته ناس انستی مواظب بش خوزینگی زیر نکنی هو که

 سرتو تیلالوو اخرتو

۲ - کَپِره : زیرپوش

مثال : آشه .ای دگه چه نوکپره مه ندشوشته خو امتوت نگر خوبکنم نه

مثال دوم : امروبپ مه به مه کپره گایی ایخریده به چه چونیییییییی

۳- گُش: کنایه از بی مزگی کردن

کاربرد درجمله : ایهه. چن نو . بگه گُش اته دست نخه جونی نزدی

مثال دوم : بیچه ایطو نکردن. کسه وای چیزه ایگوته ؟ نه باباگُش ایشه گُش

 ۴ -  پَک سر: یعنی بالایی سرآدم

کاربرد درجمله : یکتا ازنم ا پک سرتو که سرتو وادوپرک بشه هو

مثال دوم:چه ووده .مثکه تصادف شکرده. اییییی. چه شون ووده ؟یتاشون

 مثکه کته روپک سر خو ایگیکه یچکومرده

[ سه شنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ ۸:۵۸ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام وعلیک!امروازنمکیا به مه زنگ شزه واول انگلیسکی رفتن  مه دگه کم نموا

 وزنگ امزه به ابدل وهمزمون جوابی بارشون امکه که کیف شکه هههههههه

نمونه گزارشون مال امرو

هلو:

اییییی. درد لو؟

هو آریو؟

هووری نمخرده گا.پیشین خانه بپ مشون زیبونه؟چنان نیشتم نه پهنای که نگه دگه

خا! ای سعالن اولیه هسته بکیه سعال وا جواب شهرکی

اسمتو کن؟

خو ای مردکه چه کچ خارجکی اگه اسممه نافهمی بیچه زنگ ادزده.الا گناه اته

 ا سازمان مللی دگه بخاطه سران اونجا اسمخو اگم .مه موسی بنچوکم.یعنه از

بیخ وبن چوکم دخت نهمو؟

چندسالتون ومال کیای؟

مه اووت یه هفت .هشت سالمه (کنایه به بعضی از زنون)وشمصد ماهمه.بله

اگه ا امریکا بیی وبه مه بگینی فکر اکنی کوچکترم(بره نه پیرمردسهار) ومال

 درگهونم نه البته الا دوسالی اوو که شوفرستاده به ما به اروپا

شغل اصلی تو چن؟

مه .اگه بگم به مه رئیس جمهور خواکنی. افهمی مه چه اکنم ؟خا معلومن دگه کار

 اکنم ههه ههه هههالا جدا ا شوخی به همی چولنگن مال مردن به مرسه ابرم نه

خاچندسالن که دخه ایکاری؟

مه حکیکتی واشما بگم ا وخته که درگهان به وجود هنده اولین کسه هسترم که به

 چولنگن مال شهر به مرسه مبو پیشته خو هایس نهه .گاری خر راست امکرده

 وبه همه سوار مکه  وراحت مره نه پنچر شوو نه پک پک شکه .نه بنزی شتواس

 .نه زیربندی خراب شوو. راحت

خا په چه وو که به خر خو ول ادکه؟

خا.....ای خیله مهمن ...یرو به کریگن مرسه مبو که یکتا مردکا مال باغ بالا خر

 ایوارده وبه خر خو گل کاری ایکرده خر مال مه مثکه به خر بالاشهری نه تور

 ایزده مه هم همورو جکی نمزده تا پیشین در هندم که برم دنبال چولنگن امدی که

خرو نین .ایکدک مه دنبالی بگردم بگه اثری از بشت ....نه ...کارمه که خانه خراب

 لنگ ایکه هیچ خودی هم وااونتی خر بالاشهری دخه لک خواجه شهاب تصادف اکن

 که شاخ به شاخ وودرن وهردو سکت وودن رفتن

خا تسلیت اگیم به خرتو الان جورج بوش پشت خطن بعته بتو زنگ ازنیم دنباله گفتگو

 خوما انجم ادیم گود بای

چه ؟ ای چی ایگو گود دگه وای باد ادن ما نافهمیم؟ خا زنگ بزنی چنان بسرننوم به

 شما که کیف بکنی خانه خرابن به زنگ ازنی نه

[ شنبه ۲۴ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ ۳:۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت همه دانش آموزن عزیز ایشالله که دخه درس ومشق خوموفق بشی

 خیله غصه خارامتحان بخو نکنی تا مه هستم نمرهن شما بیست بیستن ابدن حرم

 نترسی ماهمیشه سعالن فلک ادیم الان نمونه سعالن مال علوم تجربی  وزیست

 به شما موسیده خا سعال اول

۱ - خرشینگ چیست؟ چکارمیکند؟

جواب:خرشینگ همون حشره هست که روجون آدم مینشیند وخون میکشدوجاش میسغد وباد میکند که درد نه دل آدم اکت

۲ - کارعصلی بزرومبوچیست؟بامثال کامل!

جواب: کاراصلی بزرومبو که سرهدیون وای سوسک اگن خردن همچو است

(اخی چکدک پلشتی تو)ویک حیون دست وپا نخشکی است وا بوی سهار

 که بیشتر زنن از توغارش فرارمیکنن وجای بیشته دخه مسرابن

۳ - حیوونی که چند رو از مردنی بگذره دولکی .........میکند

جواب : خیس میکند . سهار میکند.کرم میزند که هرسه تا راستن

بکیه سعالن بیی دخه ادامه امتحان


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۰ ] [ ۰:۵۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واهدفمند وودن رایانه اون مشکلات زیادی به مردم پیدا ووده از گرون ووده نون

 بگه تا گاز کپسول نون آزاداز۱۰۰تمن به ۱۵۰ تمن افزایش پیدا ایکه کپسول هم ا

 ۷۵۰ تمن به ۳۵۰۰ تمن که بازبه مردم گول شزه که کپسول کوپنی اکنیم وازمردم

هرخانواده ای ۳۰۰۰تمن پول شگه وبه یدفه کوپنن لغوشکه .کپسول هموآزاد۳۵۰۰

 شکه یعنه پولنی که ایهمه ا مردم شگه همه به جیب شُکشی خدالعنت شون بکن

 سیمان هم ا ۳۰۰۰ تمن به۳۷۰۰ تمن رسی خلاصه که گرفتاری روگرفتاری کته

 معلوم نین چه بهسرخوما بشت خدارحم بکن

[ شنبه ۲۵ دی۱۳۸۹ ] [ ۱۴:۶ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام وعلیک هموطو که دخه پست کبلی موگو نمونه سعالن فلک موداده که

 کمکی به دانش عاموزن عزیزبشت ای بار سعالن مال زیست یه شما مونهاده

 جواب هدی وتک ضرب کبول بشی وبه ما هم دعا بکنی

سعال اول ۱- موروک گلوپا چند تا دندن ایشه؟وگروه خونی چن؟ (۵) نمره

الف - ۶تادندون عصلی و۲تادندون عقلی که تلو که وو در اتاره.گروه خونی (م.+)

ب - موروک گلوپا خو دندن اینین چینگ ایشه که به آدم کک اکن

ج - موروگ گلوپا دگه چن؟ ما نافهمیم

د - گزینه الف و ب صحیح است

۲ - رمیزگ چیست وچه کار میکند؟ (۱۰) نمره

الف - رمزیگ نوعی حشره ابست که از تخته توسوک به وجود می آید وپدر

 کمد لباسی وتخت خواب درمی آورد

ب - رمیزگ همو باند فضول مال شهر هسترن که دعوا شکه وپدر غریبه اون در

 شوا که الا نثلشون از بین شوبو

ج - رمیزگ آفتی است که اگه نه کل وجون شما که وا خاک به شما اکن

د - رمیزگ دگه چن ؟ ما چه افهمیم

۳ - نام اصلی وفارسی حیوانات زیررابنویسید؟ (۵) نمره

عنتر =                             گیرغ =                            مش گویی =

گوپلی =                          تک تکو =                          خرشینگ =            

گارگپ=                          گل خیرک=                         شش =

 

 

 

 

[ شنبه ۱۸ دی۱۳۸۹ ] [ ۲۲:۲ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
دبیرستانیون ازیز دگه غصه خوار امتحانون ترم اول نبشی مابا تلاش فراوون نمونه

 سعالن بی خووری ا دست خانم کاویانی فلک مودا بدون ایکه شک بکن فقط کافین

به دوتا از ای سعالن جواب هدی دگه نون شمادخه روغنن

واگرما بیی دخه ادامه مطلب وبدون ضریب ۴۰ بگری

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۶ دی۱۳۸۹ ] [ ۲۳:۴۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
وا ای اگن دی جی خانگی چه باندنین نه که مال اویس که صدای تادسرادگه ناتیت

nimrokp اصولا توی این صحنه های میگن Oh My God !

وا ای اگن آدم کوتمند نکه پی خوما اتوغا سغ دگه اترسن

kaftar اصولا توی این صحنه های میگن Oh My God !

بدبخت وودم الانن که به مه جیک ازن غلط امکه گاهه دگه گاو بازی ناکنم بخدا

396093 f520 اصولا توی این صحنه های میگن Oh My God !

وخته دریا غبضی اووت

darya اصولا توی این صحنه های میگن Oh My God !

خانه خرابن ایجهن مال چرخ سوارین اونم چرخ ۲۸ چینی که سروپا اینین

khatarnak اصولا توی این صحنه های میگن Oh My God !

خانگاه بکنی بعد گله شهه که گزارش ما شدادی

mony اصولا توی این صحنه های میگن Oh My God !

بکیه اکسن دلترکانه دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱ دی۱۳۸۹ ] [ ۱۴:۵۵ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بازم پچرهند؟ابخشی چه بکنیم دگه زورخوماکه بجایی نارست دل خوتنگ بکنیم

که چه بشت.ول کن بابا یچکو خنده بکنیم دنیادوروبیشته نین بگه نه؟

ماکدوبه شرط چاکومدیده بله جوراب نه

هجب!ا کی دگه کفن به آدم مرده مدل دار ووده که الا دگه مدا ۲۰۰۸ رسیده؟جیب داری هم

عبا دار مودیده بله نه دگه به ایصورت؟نافهمیم بلکه شوی بی ناوهلت؟

الا دست وا تنپلن اکتو راحت اوون؟بری بخوبخری که خیله جونن

چلینگرن مال بالاشهر عدب دگه غایه اکس گتن بشون یاد نشداده

چن نه نگای؟ آدم بگه به چم خو نتودیده؟

 

[ سه شنبه ۳۰ آذر۱۳۸۹ ] [ ۹:۳۹ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت همه شما هموطوکه همه ادنیم گپ جزیرتی یتا ا گپن خش محلین

 

 که گویش خاصی ایشه مخصوصا وقته چوک کوچکن گپ ازنن.وله متاسفانه ای

 گویش خش محلی مسکه ایشوت یواش یواش ا دوبکت وبجای زبن سرهدی جایگزین

 بشت.خیله حیفن بعظی ا خانواده اون به چوکن خو گپ سرهدی یاد ادن .اگن کلاس

 ایشه .بله مطمئن بشی که اصلن ای کار کلاس اینین حالا ما چندکلمه ای به شما مونهاده

خوزینگ: آب دهان

کاربرد : مااااااا همی فاتکو خوزینگ به جُن دَم نزدن

چوک  هرمزاده بیچه خوزینگ ا جومی نزدی بی شرف

درنج : کسی که تنبل است وخودش را به مریضی میزند

کاربرد در جمله : ای درنج پا به بره تخمرگ بخر

همی موسوو هو درنج ایکردیده به خو پا همی کامپیوتر کارناکن تنپل

مردکا درنج کارناکن یکسره ایگته خافته

تک تلو: کسی که شکمش بیش ارحد بیرون زده باشد

کاربرد: حمدو؟ تک تلو همه ادخه نه به مه ندنها نه

همی مردکا تک تلو هو یکسره نخردنن

گزرگ : هویچ

کمات گزرگ کیلوی چندن

آجعلی... های .... یک کیلو گزرگ بکش نه

کرکو: خیارسبز (کمات ای کرکو اون کیلوی چندن؟)

اونجهن ماشین کرکو ایوارده مفت شدا کیلویی ۱۰تمن

خولگرکو: کسی که لوزهاش باد کرده باشد

خُل مه خیله نه دردن مثکه خولگرکو امگته

همی فاطکومابزه خولگرکو ایگته ببریم بی دکترمشرفی تادست نخلگی بکن

نرگت: کسی که چاق باشد

آجی؟ چه بپ خوراک هدی بی همی موسا تا تلونرگت بشهنه؟

ای زنکه نرگت خجالت ناکشی ای همه جلومردن نزهریدی

گوشغ : نوعی عطسه است

کاربرد درجمله: ای فتم چه دردتن ایهمه گوشغ نزدی

امرویکتا گوشغ نرگت امزه همه مردن نگامه شُکه آبرومه ره

خانه خراب: نوعی دعواکردن به شخص است برای ترساندن

خانه خراب پا اَ حد دراتنهاده نه؟

ای تش نه ای که بگه خانه خراب

خلگ مه نسختن: یعنی گلویم داره میسوزد

اَ...چه تن هو؟ خُل مه نسختن.مثکه سرما امتوت بخرم

امرونمچه روغنکی چی امخه خل مه خیله نسوختن

خلگ تلو: کسی که صدایش بلن باشد

کاربرد درجمله: همی ممه عثمونو؟ خلگی ا شهر درن

گلیت: نوعی اشیاء است شبیه طلا

کاربرد درجمله: چش ما موگو بلکه طلاهن؟ هه په چن؟ گلیتن بابا گول به شما شزده

ای جملات مخصوص چولنگن مال ای دورن که هیچه حالیشون نین

 ببخشی اگه کلمات ما بی مزه وتکراری هسته

[ شنبه ۲۹ آبان۱۳۸۹ ] [ ۱۴:۴۹ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
امرو متوت به شما تست حسودی بگیم کسونی که از ای تست جون سالم در

 بیارن واقهن آدمن حرفه ایین

یارو دخه بازارکته تاجرووده عکس العمل شما؟

الف- زحمت ایکشیده به جایی رسیده(نابرده رنج گنج میسر نمیشود)

ب- بیغ ازی بکت هنیزا یکسال نین که دخه بازارنو

ج-اصلن بازاریون خرابن گول به مردم شوزده که به ایجارسیدن

د-ا...کاشکه ما بازاری هستریم کیف مکه شانس نین نه!

برای خوندن وجواب دادن به تست بری به ادامه حسودی


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۹ ] [ ۱:۵ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام.بروبچ امرو متوت درمورد موتور سی جی وا شما گپ بزنیم!

هموطوکه اطلاع تهه بعدا موتورهفتاد شرکت هوندا موتور گپ تری

راست ایکه موتور۱۲۵ سیجی که خدمت زیادی به مردم ایکرده

اطلاعات بیشته در مورد موتورسی جی دخه ادامه مطلب


[ سه شنبه ۱۸ آبان۱۳۸۹ ] [ ۱۴:۴ بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
 

وا ما شگو خُناک بکشی که گو به چک قرآن اکُن

اتلاعاته بشته در ادامه ی کلپَک   


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۹ مرداد۱۳۸۹ ] [ ۱:۵۶ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
ايكدك كه موتور جتو تيزن اف جی مال مرشاد تیز نین. دَس نه
 
خولگی بنه نگاه بكن كه تَاوش به تو اَده . بله فَرموني نَخَشَكن

اگه راوی ندوني اَكَرده به آدم. خدا نكن تور اگزوزی  هوروسته

شهر به سر خو اسه . صدا اَكُن بگه!

 

نخه شهر خوما کبلن خیلی جتو هسته بله آلا همه موتورن هندی

 باجاج ویاماها ۲۵۰ و۴۰۰ هنده کسه دیگه سوارجتو ناوو وچندتایی

 بیشته دخه شهر نین همه بخاطه که روغن بغل شخه ودود شکه

 وبه مردم گیرشداکه شماره ملی ناکنیم همه مال خو به زیرکیمت

 شفروخت حیف ا همی موتور........

           توضیعات بیشته دخه ادامه جتو


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۹ مرداد۱۳۸۹ ] [ ۱:۲۳ قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
مطلبن مال پيشته
سرگرمي

کد هدایت به بالا

دریافت کد خداحافظی


Javascripts
explorer blog